Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 657

 

[Procedura testowa] - Zasiłek okresowy testowy

Formy pomocy: [wersja 11 ju] Wysokość zasiłku ustala pracownik według następujących zasad: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym...

Kategoria
wsparcie społeczne
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, I Wydział Pracy Środowiskowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, II Wydział Pracy Środowiskowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, III Wydział Pracy Środowiskowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

[TEST1] Procedura testowa

Skrócony opis sprawy - wpis testowy

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

50-lecie pożycia małżeńskiego

Przyjmowanie zgłoszeń na jubileusz. Organizacja uroczystości wręczania medali. Zgłoszenia może dokonać jedno z małżonków lub osoba bliska. Przyjęcie zgłoszenia następuje w chwili przedstawienia...

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Adopcja zwierzęcia bezdomnego ze Schroniska dla Zwierząt w Łodzi - psa lub kota

Aktualna procedura adopcji zwierząt dostępna jest na stronie internetowej schroniska w zakładce: „Informacje o adopcji” Adopcja finalizowana jest w schronisku po umówieniu terminu...

Kategoria
zwierzęta
Jednostka
Schronisko dla Zwierząt, Dział Adopcji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminnej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Analiza zasadności aktualizacji opłaty Postanowienie o powołaniu rzeczoznawcy Postanowienie o wypłacie rzeczoznawcy wynagrodzenia Na każdym etapie – w razie...

Kategoria
zarząd nad nieruchomościami opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktualizacja opłat rocznych za trwały zarząd ustanowiony na nieruchomościach Skarbu Państwa

Postępowanie wszczyna się z urzędu lub na wniosek państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej nieruchomość w trwałym zarządzie. Brak terminu do złożenia wniosku. Adresat - wniosek należy kierować...

Kategoria
zarząd nad nieruchomościami opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

Postępowanie o aktualizację opłaty rocznej jest postępowaniem cywilnoprawnym prowadzonym na wniosek użytkownika wieczystego lub z urzędu. Strona umowy (właściciel - Skarb Państwa lub użytkownik wieczysty)wszczynająca...

Kategoria
użytkowanie wieczyste opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Postępowanie o aktualizację opłaty rocznej jest postępowaniem cywilnoprawnym prowadzonym na wniosek użytkownika wieczystego lub z urzędu. Strona umowy (właściciel - Miasto Łódź lub użytkownik...

Kategoria
użytkowanie wieczyste opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy

Aby skorzystać z form wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej osoba niepełnosprawna powinna być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako: bezrobotny – to osoba, która posiada...

Kategoria
niepełnosprawni wsparcie społeczne bezrobotni
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktywizacja zawodowa repatriantów

W przypadku repatrianta: Złożenie w Urzędzie Miasta Łodzi wniosku o zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych (rozpatrywany przez UMŁ w ciągu...

Kategoria
praca repatrianci
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aplikowanie przez kandydatów na praktyki i staże w serwisie praktyki.lodz.pl

Serwis www.praktyki.lodz.pl umożliwia studentom i absolwentom łódzkich uczelni zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe na rynku pracy. Zarejestrowani użytkownicy portalu mogą aplikować na dostępne oferty praktyk i staży w łódzkich firmach.

Kategoria
praca uczelnie i studenci
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu (przycisk D lub U w przypadku umówionej wizyty) z „automatu biletowego”. Dotyczy to zarówno osób,...

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody

Procedura na wniosek lub z urzędu. Z wnioskiem o ograniczenie na okres do 6 miesięcy liczony od dnia zajęcia nieruchomości może wystąpić organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba...

Kategoria
użyczenia i czasowe zajęcia
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dodatkowa tablica rejestracyjna wydawana dla pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji...

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

Pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia Wydziału Edukacji o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. O dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników...

Kategoria
praca sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych jest złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników. Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku...

Kategoria
niepełnosprawni wsparcie społeczne
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dofinansowanie osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy kosztów studiów podyplomowych

Dofinansowanie studiów podyplomowych realizowane jest na wniosek osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi. Aby otrzymać dofinansowanie...

Kategoria
praca wsparcie społeczne bezrobotni uczelnie i studenci
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (osoby prawne i jednostki organizacyjne)

Celem wsparcia jest dofinansowanie i zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 60% kosztów przedsięwzięcia. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • nie mają zaległości wobec PFRON,
  • nie były w ciągu trzech lat stronami umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie. 

Kategoria
niepełnosprawni wsparcie społeczne kultura sport
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych jest wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników. Wniosek należy złożyć...

Kategoria
niepełnosprawni wsparcie społeczne pomoc finansowa
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

Wsparcie osoby niepełnosprawnej: Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z miejscem zamieszkania tej osoby na Wydziałach Pracy Środowiskowej MOPS. Zostały...

Kategoria
niepełnosprawni wsparcie społeczne pomoc finansowa
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokonanie darowizny nieruchomości Miasta na cele publiczne

Wpłynięcie wniosku o dokonanie darowizny na cel publiczny, Analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania darowizny nieruchomości Miasta (wykluczenie obowiązku zwrotu...

Kategoria
darowizny i dziedziczenie
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na cele publiczne

wpłynięcie wniosku o dokonanie darowizny na cel publiczny, analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa (wykluczenie obowiązku...

Kategoria
darowizny i dziedziczenie
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa

wpłynięcie wniosku o dokonanie zamiany lub wszczęcie postępowania z urzędu, analiza z punktu widzenia zasadności dokonania zamiany nieruchomości przez Skarb Państwa; analiza stanu prawnego nieruchomości...

Kategoria
użyczenia i czasowe zajęcia
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokonywanie wpisu oraz zmian wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru...

Kategoria
działalność gospodarcza gospodarka odpadami
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Gospodarki Komunalnej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej następuje na wniosek. Organ po analizie złożonej dokumentacji: sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych...

Kategoria
prace geologiczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokumentowanie innych prac geologicznych

Przekazanie dokumentacji geologicznej następuje na wniosek....

Kategoria
prace geologiczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Regulamin udzielania dotacji określa Uchwała nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub...

Kategoria
zabytki
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dotacje na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie budynków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Regulamin udzielania dotacji określa Uchwała nr XI/399/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie...

Kategoria
budownictwo
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dzierżawa nieruchomości, ustalanie opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wydanie pozwolenia na zajęcie terenu

Złożenie wniosku wraz z mapą, na której należy zaznaczyć teren objęty wnioskiem. Wniosek pisany jest indywidualnie. ...

Kategoria
sprawy elektroniczne dzierżawy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dzierżawa terenów dróg wewnętrznych

Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót Opis sprawyZajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg...

Kategoria
drogi dzierżawy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;