Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 634

 

Aktywizacja zawodowa repatriantów – dla pracodawcy

Udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorcy zatrudniającemu repatrianta na przeszkolenie, utworzenie stanowiska, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne dla repatrianta.

Kategoria
praca repatrianci
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

50-lecie pożycia małżeńskiego

Z okazji 50-tej rocznicy zawarcia małżeństwa Prezydent RP przyznaje medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Urząd Stanu Cywilnego pośredniczy w przekazywaniu wniosków o nadanie medalu, przyjmując zgłoszenia i weryfikując dane.

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Adopcja zwierzęcia bezdomnego ze Schroniska dla Zwierząt w Łodzi - psa lub kota

Procedura adopcji zwierzęcia (psa lub kota).

Do procedury mogą przystąpić osoby pełnoletnie.

Kategoria
zwierzęta
Jednostka
Schronisko dla Zwierząt, Dział Adopcji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminnej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Analiza zasadności aktualizacji opłaty Postanowienie o powołaniu rzeczoznawcy Postanowienie o wypłacie rzeczoznawcy wynagrodzenia Na każdym etapie – w razie...

Kategoria
zarząd nad nieruchomościami opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktualizacja opłat rocznych za trwały zarząd ustanowiony na nieruchomościach Skarbu Państwa

Postępowanie wszczyna się z urzędu lub na wniosek państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej nieruchomość w trwałym zarządzie. Brak terminu do złożenia wniosku. Adresat - wniosek należy kierować...

Kategoria
zarząd nad nieruchomościami opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

Postępowanie o aktualizację opłaty rocznej jest postępowaniem cywilnoprawnym prowadzonym na wniosek użytkownika wieczystego lub z urzędu. Strona umowy (właściciel - Skarb Państwa lub użytkownik wieczysty)wszczynająca...

Kategoria
użytkowanie wieczyste opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja opłaty rocznej następuje z urzędu lub na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

Kategoria
użytkowanie wieczyste opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy

Aby skorzystać z form wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej osoba niepełnosprawna powinna być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako: bezrobotny – to osoba, która posiada...

Kategoria
niepełnosprawni wsparcie społeczne bezrobotni
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aktywizacja zawodowa repatriantów – dla repatrianta

Udzielenie wsparcia finansowego repatriantowi na podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Kategoria
praca repatrianci
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Aplikowanie przez kandydatów na praktyki i staże w serwisie praktyki.lodz.pl

Serwis www.praktyki.lodz.pl umożliwia studentom i absolwentom łódzkich uczelni zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe na rynku pracy. Zarejestrowani użytkownicy portalu mogą aplikować na dostępne oferty praktyk i staży w łódzkich firmach.

Kategoria
praca uczelnie i studenci
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Właściciel pojazdu, w celu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody

Procedura na wniosek lub z urzędu. Z wnioskiem o ograniczenie na okres do 6 miesięcy liczony od dnia zajęcia nieruchomości może wystąpić organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba...

Kategoria
użyczenia i czasowe zajęcia
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dodatkowa tablica rejestracyjna wydawana dla pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

Właściciel pojazdu, w celu wydania dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika, składa wniosek o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej.

Kategoria
pojazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

Pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia Wydziału Edukacji o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. O dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników...

Kategoria
praca sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dofinansowanie osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy kosztów studiów podyplomowych

Dofinansowanie studiów podyplomowych realizowane jest na wniosek osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi. Aby otrzymać dofinansowanie...

Kategoria
praca wsparcie społeczne bezrobotni uczelnie i studenci
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

Dofinansowanie jest do takich przedmiotów jak m.in. orteza , materac przeciwodleżynowy, kule łokciowe , białe laski dla osób niewidomych, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie ( manualne i elektryczne), wkładki uszne, balkonik, pionizator Osoby niepełnosprawne, które otrzymają zlecenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na określony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy, a cena ich jest wyższa od limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nieprzekraczające kryterium dochodowego i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą zwrócić się o dofinansowanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kategoria
niepełnosprawni wsparcie społeczne pomoc finansowa
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokonanie darowizny nieruchomości Miasta na cele publiczne

Wpłynięcie wniosku o dokonanie darowizny na cel publiczny, Analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania darowizny nieruchomości Miasta (wykluczenie obowiązku zwrotu...

Kategoria
darowizny i dziedziczenie
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na cele publiczne

wpłynięcie wniosku o dokonanie darowizny na cel publiczny, analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa (wykluczenie obowiązku...

Kategoria
darowizny i dziedziczenie
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa

wpłynięcie wniosku o dokonanie zamiany lub wszczęcie postępowania z urzędu, analiza z punktu widzenia zasadności dokonania zamiany nieruchomości przez Skarb Państwa; analiza stanu prawnego nieruchomości...

Kategoria
użyczenia i czasowe zajęcia
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokonywanie wpisu oraz zmian wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru...

Kategoria
działalność gospodarcza gospodarka odpadami
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Gospodarki Komunalnej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej następuje na wniosek. Organ po analizie złożonej dokumentacji: sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych lub...

Kategoria
prace geologiczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dokumentowanie innych prac geologicznych

Przekazanie dokumentacji geologicznej następuje na wniosek....

Kategoria
prace geologiczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Regulamin udzielania dotacji określa Uchwała nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub...

Kategoria
zabytki
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dotacje na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie budynków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Regulamin udzielania dotacji określa Uchwała nr XI/399/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie...

Kategoria
budownictwo
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dzierżawa nieruchomości, ustalanie opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wydanie pozwolenia na zajęcie terenu

Złożenie wniosku wraz z mapą, na której należy zaznaczyć teren objęty wnioskiem. Wniosek pisany jest indywidualnie. ...

Kategoria
sprawy elektroniczne dzierżawy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dzierżawa terenów dróg wewnętrznych

Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi.

Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót, usunięcia awarii, umieszczenia urządzeń, reklam, obiektów budowlanych oraz zajęć na prawach wyłączności.

Kategoria
drogi dzierżawy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych na podstawie przyjętych do realizacji tytułów wykonawczych

Prowadzenie postępowań egzekucyjnych do osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, objętych tytułem wykonawczym, poprzez zastosowanie środków egzekucyjnych obowiązków o charakterze pieniężnym.

Przyjmowanie wniosków, skarg i zarzutów w sprawach wszczętych postępowań egzekucyjnych obowiązków o charakterze pieniężnym oraz wydawanie w tych sprawach postanowień.

Kategoria
sprawy elektroniczne egzekucja i windykacja należności
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie obowiązków nałożonych w ramach zadań UMŁ

Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym, prowadzona z urzędu, w zakresie zadań własnych, zadań zleconych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz obowiązków wynikających z decyzji i postanowień z zakresu administracji publicznej wydawanych w ramach Urzędu Miasta Łodzi.

Kategoria
sprawy elektroniczne egzekucja i windykacja należności
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych

W naborze do szkół ponadpodstawowych biorą udział absolwenci szkół podstawowych. Nabór jest obowiązkowy i przeprowadzany elektronicznie.

Kategoria
sprawy elektroniczne szkoły i przedszkola
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to środki publiczne przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego...

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne pomoc finansowa
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;