Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 9

 

Podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego

Jeśli  podejrzewasz nieuprawnione wykorzystanie Twoich danych osobowych, w tym danych dowodu osobistego, możesz zgłosić osobiście ten fakt w urzędzie dowolnej gminy na terenie Polski w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.

Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych możesz dokonać też elektronicznie.

Dowód podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. 

Dodatkowo Twój numer PESEL zostanie zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

Kategoria
dowód osobisty
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych

Każdy obywatel, którego dane przetwarzane są w Rejestrze Dowodów Osobistych, może samodzielnie skontrolować ich poprawność, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości ma prawo złożenia wniosku o ich skorygowanie.

Aby sprawdzić swoje dane osobowe zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych musisz posiadać Profil zaufany.

Kategoria
dowód osobisty sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Na pisemny uzasadniony wniosek uprawnionego podmiotu lub osoby fizycznej, złożony w dowolnym urzędzie gminy, organ gminy udostępnia w trybie jednostkowym dane z Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby a także dokumentacji dowodowej.

Kategoria
dowód osobisty sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej

Każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej ma prawo posiadać dowód osobisty.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka składa rodzic lub opiekun w Urzędzie Miasta Łodzi. Wniosek można złożyć też elektronicznie.

W przypadku dzieci powyżej 12. roku życia wniosek musi zostać uzupełniony poprzez pobranie odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców. W związku z tym rodzic wraz z dzieckiem ma 30 dni od dnia przesłania elektronicznego wniosku na zgłoszenie się do Urzędu Miasta Łodzi (po uprzednim umówieniu się na wizytę) w celu uzupełnienia tych braków.

Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne.

Kategoria
dowód osobisty sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie dowodu osobistego osobie pełnoletniej

Dowód osobisty potwierdza tożsamość i obywatelstwo polskie.

Pełnoletni obywatel polski, który mieszka w kraju ma obowiązek posiadać dowód osobisty. Każdy obywatel RP ma prawo posiadać dowód osobisty.

Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski.

Wniosek można złożyć też elektronicznie, nie będzie on jednak zawierał odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców. Wnioskodawca ma 30 dni od dnia przesłania elektronicznego wniosku na zgłoszenie się do Urzędu (po uprzednim umówieniu się na wizytę) w celu uzupełnienia tych braków.

Kategoria
dowód osobisty
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej

Dowód osobisty potwierdza tożsamość i obywatelstwo polskie.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek o wydanie dowodu osobistego składa opiekun lub kurator.

Wniosek można złożyć też elektronicznie. W tym przypadku wniosek musi zostać uzupełniony poprzez pobranie odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców. Opiekun lub kurator wraz z podopiecznym ma 30 dni od dnia przesłania elektronicznego wniosku na zgłoszenie się do Urzędu (po uprzednim umówieniu się na wizytę) w celu uzupełnienia braków.

Kategoria
niepełnosprawni dowód osobisty
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych

Na pisemny uzasadniony wniosek wydawane jest zaświadczenie. Wnioskodawca wskazuje we wniosku potrzebę uzyskania zaświadczenia, gdyż jest to związane z obowiązkiem wniesienia opłaty za jego wydanie lub zwolnienia z dokonania tej opłaty. Jeśli działa przez pełnomocnika dodatkowo należy załączyć dokument pełnomocnictwa. W zależności od uzasadnienia potrzeby zaświadczenia jest możliwość zwolnienia wnioskodawcy od opłaty również za przedłożony dokument pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł, opłata skarbowa za przedłożony dokument pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Kategoria
dowód osobisty sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Utratę dowodu osobistego lub jego uszkodzenie zgłoś pisemnie w organie dowolnej gminy na terytorium Polski. Zgłoszenia możesz dokonać także elektronicznie. Jeśli przebywasz poza granicami kraju, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia przez pełnomocnika składającego pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiego zgłoszenia.

Kategoria
dowód osobisty sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Jeśli posiadasz dowód osobisty z warstwą elektroniczną i utraciłeś czasowo kontrolę nad dokumentem, istnieje możliwość zawieszenia certyfikatów znajdujących się w dowodzie osobistym. Jeśli dokument chwilowo się zagubił, ale nie został skradziony ani uszkodzony, możesz zawiesić działanie warstwy elektronicznej na 14 dni.

Kategoria
dowód osobisty sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;