Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 9

 

Podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego

Posiadacz dowodu osobistego, który podejrzewa nieuprawnione wykorzystanie jego danych osobowych w tym danych dowodu osobistego może zgłosić osobiście ten fakt w urzędzie dowolnej gminy na terenie...

Kategoria
dowód osobisty
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych

Każda osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych ma prawo do stałego i bezpłatnego wglądu on-line do danych Jej dotyczących. Usługa jest dostępna na platformie...

Kategoria
dowód osobisty sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Organ gminy na uzasadniony wniosek uprawnionego podmiotu udostępnia w trybie jednostkowym dane z Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby a także...

Kategoria
dowód osobisty sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej

  Osobie małoletniej do 18 roku życia przysługuje prawo posiadania dowodu osobistego. Informacje o dowodzie Wymiana dowodu na nowy z warstwą elektroniczną, z odciskami palców i podpisem...

Kategoria
dowód osobisty sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie dowodu osobistego osobie pełnoletniej

Dowód osobisty potwierdza tożsamość i obywatelstwo polskie. Uprawnia do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw na podstawie jednostronnych decyzji, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
Każdy obywatel RP ma prawo posiadać dowód osobisty natomiast pełnoletni obywatel polski, który mieszka w kraju ma obowiązek jego posiadania.

Aby otrzymać dowód osobisty należy złożyć wniosek o jego wydanie w postaci papierowej w urzędzie dowolnej gminy na terenie Polski.

Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne.

Informacje o dowodzie.

 

Kategoria
dowód osobisty
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia. Informacje o dowodzie Wniosek o wydanie...

Kategoria
niepełnosprawni dowód osobisty
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych

Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o wydanie zaświadczenia może być złożone w postaci papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego...

Kategoria
dowód osobisty sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Utratę dowodu osobistego lub jego uszkodzenie należy jak najszybciej zgłosić w najbliższym urzędzie gminy w Polsce lub u konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli właściciel dowodu osobistego przebywa za granicą kraju. Zgłoszenie można złożyć w postaci pisemnej w urzędzie lub przez Internet. Jest możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez pełnomocnika, który przedstawi pełnomocnictwo do dokonania zgłoszenia. Po unieważnieniu dowodu w rejestrze, wydawane jest zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Kategoria
dowód osobisty sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności...

Kategoria
dowód osobisty sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;