Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 29

 

Dokonywanie wpisu oraz zmian wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru...

Kategoria
działalność gospodarcza gospodarka odpadami
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Gospodarki Komunalnej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to środki publiczne przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego...

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne pomoc finansowa
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Obsługa przedsiębiorcy, inwestora, startupu

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców, start upów i inwestorów oraz utrzymywanie pozytywnych relacji biznesowych zachęcających do rozwoju gospodarczego w Łodzi i regionie. Udzielenie...

Kategoria
działalność gospodarcza
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Organizacja giełdy pracy dla pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi może zorganizować giełdę pracy na wniosek pracodawcy lub zaproponować pracodawcy zorganizowanie giełdy pracy w sytuacji gdy poszukuje pracowników na wiele stanowisk...

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne bezrobotni sprawy elektroniczne
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Organizacja prac interwencyjnych przez pracodawcę

Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem prac interwencyjnych na terenie Miasta Łodzi powinien złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek na aktualnym druku Urzędu. W związku z określonym...

Kategoria
praca działalność gospodarcza bezrobotni
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Organizacja stażu przez pracodawcę

Organizator ubiegający się o zorganizowanie stażu składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi wniosek na aktualnym druku Urzędu wraz ze wskazanym we wniosku załącznikiem – zgłoszeniem wolnego...

Kategoria
praca działalność gospodarcza bezrobotni
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem (rozporządzenie ws. podklasy działalności i według klasyfikacji PKD, w którym wydaje się zezwolenie na pracę sezonową).

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne cudzoziemcy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Wydział Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG – cudzoziemcy

W ramach procedury możliwe jest składanie wniosków przez cudzoziemców zamierzających otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą lub chcących dokonać: zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kategoria
działalność gospodarcza cudzoziemcy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG - obywatele RP

W ramach procedury możliwe jest złożenie wniosku przez osoby zamierzające otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą lub przedsiębiorców chcących dokonać: zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kategoria
działalność gospodarcza
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przyznanie osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Osoba zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej powinna złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić...

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne bezrobotni
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Rejestracja partnera Programu Młodzi w Łodzi w serwisie www.mlodziwlodzi.pl

Rejestracja Partnera w serwisie www.mlodziwlodzi.pl dotyczy Partnerów programu Młodzi w Łodzi i uprawnia do korzystania z możliwości udziału w inicjatywach programu oraz bezpłatnej publikacji ofert pracy, praktyk, staży czy wydarzeń.

Kategoria
działalność gospodarcza uczelnie i studenci
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Udzielanie i wydawanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej

W ramach procedury możliwe jest składanie podań o wydanie zaświadczeń stwierdzających okresy prowadzenia działalności przez przedsiębiorców wykreślonych z ewidencji działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz wydawanie kopii dokumentów przedsiębiorców dotyczących założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, składanych w delegaturach UMŁ.

Kategoria
działalność gospodarcza sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Umieszczanie reklam na obiektach komunalnych na obszarze Miasta Łodzi

  1. Złożenie wniosku o umieszczenie reklamy na elewacji budynku wraz z dołączonym projektem plastycznym.
  2. Uzyskanie pozytywnej opinii Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi.
  3. Zgłoszenie w/w prac do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi.

Kategoria
działalność gospodarcza sprawy elektroniczne ład przestrzenny
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Lokali Użytkowych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wpis do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy jest procedurą uproszczoną. Pozwala ona obywatelowi jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce nie dłużej niż 24 miesiące. Dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu musi nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia. Wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne cudzoziemcy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Wydział Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wsparcie dla przedsiębiorcy na zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia składa do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek na aktualnym druku Urzędu. Wnioski  przyjmowane...

Kategoria
praca działalność gospodarcza bezrobotni
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wsparcie dla przedsiębiorcy w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Podmiot ubiegający się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego / skierowanego opiekuna[ki] składa wniosek na aktualnym druku w powiatowym...

Kategoria
praca działalność gospodarcza
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie informacji starosty nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi

Pracodawca, chcący zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę powinien uzyskać informację starosty. W tym celu należy złożyć ofertę pracy w Urzędzie Pracy. W przypadku posiadania przez Urząd kandydatów spełniających wymagania pracodawcy, zostanie przeprowadzona rekrutacja. Na podstawie wyniku rekrutacji Urząd przygotuje informacje starosty. W przypadku braku kandydatów Urząd wyda informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne bezrobotni sprawy elektroniczne cudzoziemcy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Wydział Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie opinii dotyczących nośników reklamowych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanego nośnika reklamowego z zapisami Regulaminu Parku Kulturowego na podstawie złożonego wniosku wraz z wskazanymi załącznikami. Wniosek należy...

Kategoria
działalność gospodarcza ład przestrzenny
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie opinii dotyczących ogródków gastronomicznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanego ogródka gastronomicznego z zapisami Regulaminu Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej na podstawie złożonego wniosku wraz z wskazanymi...

Kategoria
działalność gospodarcza ład przestrzenny
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie opinii dotyczących stoisk ekspozycyjno-handlowych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanego stoiska ekspozycyjno-handlowego z zapisami Regulaminu Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej na podstawie złożonego wniosku wraz z wskazanymi...

Kategoria
działalność gospodarcza ład przestrzenny
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wynajem powierzchni handlowej w trakcie trwania kiermaszy towarzyszących wystawom organizowanych w obiektach ogrodu botanicznego i palmiarni

Zgłoszenie przez zainteresowane podmioty woli wynajmu powierzchni handlowej w trakcie trwania kiermaszy towarzyszących wystawom organizowanych w obiektach ogrodu botanicznego i palmiarni z podaniem...

Kategoria
działalność gospodarcza zieleń
Jednostka
Zarząd Zieleni Miejskiej, Ogród Botaniczny
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zamieszczenie informacji w serwisie Startupy w Łodzi (www.startupy.lodz.pl)

Na stronie www.startupy.lodz.pl istnieje możliwość bezpłatnego zamieszczenia informacji o charakterze gospodarczym, kulturalnym oraz społecznym.

Kategoria
działalność gospodarcza
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami

  • złożenie wniosku
  • doręczenie decyzji/umowy
  • wniesienie opłaty

Kategoria
drogi działalność gospodarcza dzierżawy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zgłaszanie udziału w wizytach w łódzkich firmach

Poznaj łódzkich pracodawców to cykl wizyt w łódzkich firmach - Dni Otwartych, przeznaczony dla studentów łódzkich uczelni, podczas których młodzi ludzie mogą zobaczyć, jak wygląda praca w firmie oraz zapoznać się z możliwościami odbycia praktyk, staży czy zatrudnienia.

Kategoria
działalność gospodarcza uczelnie i studenci
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zgłoszenie do konkursu „Mam Pomysł na Startup”

Konkurs „Mam Pomysł na Startup” to projekt ukierunkowany na wspieranie projektów naukowych, technologicznych, kreatywnych oraz artystycznych będących na wczesnej fazie realizacji. Udział w konkursie trwa 6 m-cy i zapewnia dostęp do szkoleń, warsztatów oraz współpracy z gronem mentorów oraz ekspertów.  Pula nagród w konkursie w każdej edycji jest inna – dla przykładu w 2021 roku  wynosiła ponad 500.000 PLN

Kategoria
działalność gospodarcza sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zmiana lub rozszerzenie działalności gospodarczej prowadzonej w lokalu użytkowym

  1. Rozszerzenie działalności gospodarczej prowadzonej przez najemcę w lokalu użytkowym.
  2. Zmiana działalności gospodarczej prowadzonej przez najemcę lokalu użytkowego

Kategoria
działalność gospodarcza lokale użytkowe sprawy elektroniczne
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Lokali Użytkowych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych / uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Łodzi (programy pomoc de minimis)

Procedura dotyczy zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych / uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Łodzi (programy pomoc de minimis)

Zwolnienie przysługuje, gdy spełnione są  okoliczności przedstawione w uchwale a korzystanie ze zwolnienia wymaga dokonania zgłoszenia dotyczącego zwolnienia od podatku od nieruchomości, wg wzoru określonego w  załączniku Nr 1 do uchwały oraz złożenia dokumentów  i informacji określonych w uchwale.

Kategoria
działalność gospodarcza opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zwrot nadpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Miasta Łodzi, w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego

Dotyczy sytuacji, w której użytkowanie wieczyste wygasło. Wówczas opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, w którym prawo wygasło podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu do czasu trwania użytkowania wieczystego w danym roku.

Kategoria
działalność gospodarcza opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy

Pracodawca ubiegający się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej składa odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi właściwym ze względu miejsce zarejestrowania...

Kategoria
praca niepełnosprawni działalność gospodarcza bezrobotni
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;