Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 30

 

Dokonywanie wpisu oraz zmian wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Dokonywanie wpisu oraz zmian wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.

Kategoria
działalność gospodarcza gospodarka odpadami
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Gospodarki Komunalnej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach środków KFS zostało utworzone w celu zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Wsparcie skierowane jest do pracowników jak i pracodawców.

Dofinansowanie można otrzymać w wysokości do 80% kosztów kształcenia ustawicznego lub w przypadku mikroprzedsiębiorstwa do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne pomoc finansowa sprawy elektroniczne
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Obsługa przedsiębiorcy, inwestora, startupu

Kompleksowa obsługa inwestorów, startupów ze szczególnym uwzględnieniem branż priorytetowych dla miasta. Wspieranie inwestorów strategicznych w fazie przygotowania i realizacji inwestycji oraz dalsza opieka proinwestycyjna.

Kategoria
działalność gospodarcza
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Organizacja giełdy pracy dla pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi może zorganizować giełdę pracy na wniosek pracodawcy lub zaproponować pracodawcy zorganizowanie giełdy gdy w urzędzie zarejestrowanych jest wiele osób spełniających wymagania określone w danej ofercie. Giełda pracy umożliwia Pracodawcy spotkanie się z większą liczbą kandydatów w jednym terminie i miejscu, bez konieczności umawiania spotkań z każdym kandydatem z osoba.

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne bezrobotni sprawy elektroniczne
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Organizacja prac interwencyjnych przez pracodawcę

Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych. Urząd zwraca pracodawcy lub przedsiębiorcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku.

Kategoria
praca działalność gospodarcza bezrobotni sprawy elektroniczne
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Organizacja stażu przez pracodawcę

Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną.

Kategoria
praca działalność gospodarcza bezrobotni sprawy elektroniczne
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem (rozporządzenie ws. podklasy działalności i według klasyfikacji PKD, w którym wydaje się zezwolenie na pracę sezonową).

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne sprawy elektroniczne cudzoziemcy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Wydział Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi wód śródlądowych żeglownych oraz wód płynących niezaliczonych do wód śródlądowych żeglownych

Aby otrzymać decyzję na przegrodzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, należy złożyć wniosek do starosty – Prezydenta Miasta Łodzi. Jest to możliwe wyłącznie na wodach niezaliczonych do wód śródlądowych żeglownych.

Kategoria
działalność gospodarcza gospodarka wodna i kanalizacja
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG – cudzoziemcy

W ramach procedury możliwe jest składanie wniosków przez cudzoziemców zamierzających otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą lub chcących dokonać: zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kategoria
działalność gospodarcza cudzoziemcy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG - obywatele RP

W ramach procedury możliwe jest złożenie wniosku przez osoby zamierzające otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą lub przedsiębiorców chcących dokonać: zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kategoria
działalność gospodarcza
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przyznanie osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej to forma wsparcia udzielana bezrobotnym, absolwentom CIS, absolwentom KIS lub niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne bezrobotni sprawy elektroniczne
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Rejestracja partnera Programu Młodzi w Łodzi w serwisie www.mlodziwlodzi.pl

Rejestracja Partnera w serwisie www.mlodziwlodzi.pl dotyczy Partnerów programu Młodzi w Łodzi i uprawnia do korzystania z możliwości udziału w inicjatywach programu oraz bezpłatnej publikacji ofert pracy, praktyk, staży czy wydarzeń.

Kategoria
działalność gospodarcza uczelnie i studenci
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Udzielanie i wydawanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej

W ramach procedury możliwe jest składanie podań o wydanie zaświadczeń stwierdzających okresy prowadzenia działalności przez przedsiębiorców wykreślonych z ewidencji działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz wydawanie kopii dokumentów przedsiębiorców dotyczących założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, składanych w delegaturach UMŁ.

Kategoria
działalność gospodarcza sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Umieszczanie reklam na obiektach komunalnych na obszarze Miasta Łodzi

 1. Złożenie wniosku o umieszczenie reklamy na elewacji budynku wraz z dołączonym projektem plastycznym.
 2. Uzyskanie pozytywnej opinii Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi.
 3. Zgłoszenie w/w prac do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi.

Kategoria
działalność gospodarcza sprawy elektroniczne ład przestrzenny
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Lokali Użytkowych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wpis do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy jest procedurą uproszczoną. Pozwala ona obywatelowi jednego z 5 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce nie dłużej niż 24 miesiące. Dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu musi nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia. Wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne sprawy elektroniczne cudzoziemcy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Wydział Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wsparcie dla przedsiębiorcy na zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia

Przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem a pracodawcą lub przedsiębiorcą.

O dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia może ubiegać się pracodawca lub przedsiębiorca.

Do pracodawcy lub przedsiębiorcy mogą być skierowane osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako osoby bezrobotne.

Kategoria
praca działalność gospodarcza bezrobotni sprawy elektroniczne
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wsparcie dla przedsiębiorcy w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego lub skierowanego niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej przez okres 24 miesięcy.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przyznana w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Kategoria
praca działalność gospodarcza sprawy elektroniczne
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie informacji starosty nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi

Pracodawca, chcący zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę powinien uzyskać informację starosty. W tym celu należy złożyć ofertę pracy w Urzędzie Pracy. W przypadku posiadania przez Urząd kandydatów spełniających wymagania pracodawcy, zostanie przeprowadzona rekrutacja. Na podstawie wyniku rekrutacji Urząd przygotuje informacje starosty. W przypadku braku kandydatów Urząd wyda informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne bezrobotni sprawy elektroniczne cudzoziemcy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Wydział Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie opinii dotyczących nośników reklamowych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Nośniki reklamowe na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej, powinny być zgodne z regulaminem parku kulturowego. Właściciel, najemca, użytkownik lokalu usługowego usytuowanego w budynku na terenie Parku Kulturowego zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii dla nośników reklamowych. W tym celu należy złożyć wniosek wraz z załącznikami. Po rozpatrzeniu wniosku Biuro Architekta Miasta wydaje opinię pozytywną lub negatywną ze wskazaniem niezgodności z regulaminem parku kulturowego.

Kategoria
działalność gospodarcza ład przestrzenny
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie opinii dotyczących ogródków gastronomicznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Ogródki gastronomiczne na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej, powinny być zgodne z regulaminem parku kulturowego. Przedsiębiorca prowadzący lokal gastronomiczny na terenie parku kulturowego zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii dla ogródka gastronomicznego. W tym celu należy złożyć wniosek wraz z załącznikami. Po rozpatrzeniu wniosku Biuro Architekta Miasta wydaje opinię pozytywną lub negatywną ze wskazaniem niezgodności z regulaminem parku kulturowego.

Kategoria
działalność gospodarcza ład przestrzenny
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie opinii dotyczących stoisk ekspozycyjno-handlowych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Stoiska ekspozycyjno-handlowe na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej, powinny być zgodne z regulaminem parku kulturowego. Przedsiębiorca prowadzący lokal handlowy lub planujący wystawić stoisko w ramach zorganizowanej imprezy na terenie parku kulturowego zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii dla stoiska ekspozycyjno-handlowego. W tym celu należy złożyć wniosek wraz z załącznikami. Po rozpatrzeniu wniosku Biuro Architekta Miasta wydaje opinię pozytywną lub negatywną ze wskazaniem niezgodności z regulaminem parku kulturowego.

Kategoria
działalność gospodarcza ład przestrzenny
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wynajem powierzchni handlowej w trakcie trwania kiermaszów towarzyszących wystawom organizowanym na terenie Ogrodu Botanicznego i Palmiarni

Wynajem powierzchni handlowej na terenie Ogrodu Botanicznego i Palmiarni dotyczący firm i osób prywatnych.

Dzienna opłata za stoisko wynosi:

 • 50,00 zł brutto (pow. do 4m2)
 • 70,00 zł brutto (pow. od 5m2 do 10m2)
 • pow. powyżej 10m2 (70,00 zł brutto za każdy kolejny obszar do 10m2)

Stawka VAT 23%

Ceny na podstawie Zarządzenia nr 10/2023 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2023 r.

Kategoria
działalność gospodarcza zieleń
Jednostka
Zarząd Zieleni Miejskiej, Ogród Botaniczny
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zamieszczenie informacji w serwisie Startupy w Łodzi (www.startupy.lodz.pl)

Na stronie www.startupy.lodz.pl istnieje możliwość bezpłatnego zamieszczenia informacji o charakterze gospodarczym, kulturalnym oraz społecznym.

Kategoria
działalność gospodarcza
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami

Zajęcie pasa drogowego:

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. (w przypadku dróg publicznych) oraz w drodze umowy (w przypadku dróg wewnętrznych).

Zezwolenie może dotyczyć zajęcia pasa drogowego w celu:

 • prowadzenia robót planowych,
 • umieszczenia urządzeń,
 • umieszczenia reklamy,
 • umieszczenia obiektu handlowego/usługowego,
 • umieszczenia stoiska handlowego
 • lub zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.

Kategoria
drogi działalność gospodarcza dzierżawy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zezwoleń
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zgłaszanie udziału w wizytach w łódzkich firmach

Poznaj łódzkich pracodawców to cykl wizyt w łódzkich firmach - Dni Otwartych, przeznaczony dla studentów łódzkich uczelni, podczas których młodzi ludzie mogą zobaczyć, jak wygląda praca w firmie oraz zapoznać się z możliwościami odbycia praktyk, staży czy zatrudnienia.

Kategoria
działalność gospodarcza uczelnie i studenci
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zgłoszenie do konkursu „Mam Pomysł na Startup”

Konkurs „Mam Pomysł na Startup” to projekt ukierunkowany na wspieranie projektów naukowych, technologicznych, kreatywnych oraz artystycznych będących na wczesnej fazie realizacji. Udział w konkursie trwa 6 m-cy i zapewnia dostęp do szkoleń, warsztatów oraz współpracy z gronem mentorów oraz ekspertów.  Pula nagród w konkursie w każdej edycji jest inna – dla przykładu w 2021 roku  wynosiła ponad 500.000 PLN

Kategoria
działalność gospodarcza sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zmiana lub rozszerzenie działalności gospodarczej prowadzonej w lokalu użytkowym

 1. Rozszerzenie działalności gospodarczej prowadzonej przez najemcę w lokalu użytkowym.
 2. Zmiana działalności gospodarczej prowadzonej przez najemcę lokalu użytkowego

Kategoria
działalność gospodarcza lokale użytkowe sprawy elektroniczne
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Lokali Użytkowych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych / uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Łodzi (programy pomoc de minimis)

Procedura dotyczy zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych / uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Łodzi (programy pomoc de minimis)

Zwolnienie przysługuje, gdy spełnione są  okoliczności przedstawione w uchwale a korzystanie ze zwolnienia wymaga dokonania zgłoszenia dotyczącego zwolnienia od podatku od nieruchomości, wg wzoru określonego w  załączniku Nr 1 do uchwały oraz złożenia dokumentów  i informacji określonych w uchwale.

Kategoria
działalność gospodarcza opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zwrot nadpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Miasta Łodzi, w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego

Dotyczy sytuacji, w której użytkowanie wieczyste wygasło. Wówczas opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, w którym prawo wygasło podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu do czasu trwania użytkowania wieczystego w danym roku.

Kategoria
działalność gospodarcza opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stworzonego dla niej stanowiska pracy.

Dofinansowanie wynosi do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia każdego wyposażonego stanowiska pracy, a tworzone stanowiska należy utrzymać przez okres co najmniej 36 miesięcy.

Kategoria
praca niepełnosprawni działalność gospodarcza bezrobotni sprawy elektroniczne
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;