Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 17

 

Generowanie profilu kandydata na kierowcę

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to indywidualny numer przyszłego kierowcy, bez którego nie można rozpocząć szkolenia ani przystąpić do egzaminu.

Wydaje go urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania na podstawie orzeczenia lekarskiego, fotografii, kserokopii prawa jazdy (jeżeli dotyczy), po okazaniu dokumentu tożsamości i wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Kandydaci ubiegający się o prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem doręczają również orzeczenie psychologiczne.

Kategoria
prawo jazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy osobie mającej zakaz na okres nieprzekraczający roku

Osoba mająca zakaz prowadzenia pojazdów występuje do właściwego organu wydającego prawo jazdy z wnioskiem o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia.

Kategoria
prawo jazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy osobie mającej zakaz na okres przekraczający 1 rok

Osoba mająca zakaz prowadzenia pojazdów występuje do właściwego organu wydającego prawo jazdy z wnioskiem o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia. Po pozytywnej weryfikacji dokumentacji następuje wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę, umożliwiającego przystąpienie do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Po uzyskaniu przez organ informacji o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego wydawana jest decyzja o przywróceniu uprawnień ( w przypadku ich cofnięcia) i dokonywany jest zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

Kategoria
prawo jazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wpis do prawa jazdy potwierdzający posiadanie kwalifikacji kierowcy zawodowego na podstawie świadectwa kwalifikacji kierowcy uzyskanego przed 6 kwietnia 2022r.

Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy na podstawie świadectwa kwalifikacji kierowcy uzyskanego przed 6 kwietnia 2022r.

Kategoria
prawo jazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie bądź wymiana karty kwalifikacji kierowcy. Profil Kierowcy Zawodowego

Karta Kwalifikacji Kierowcy (KKK) jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie do kierowania zawodowo pojazdem kat. C, CE, D, DE dla osób nie spełniających warunku zamieszkania na terenie Polski, którzy nie mogą wymienić prawa jazdy na polskie z wpisem kodu 95. Każdy starosta wydaje kartę kwalifikacji kierowcy i dokonuje w niej wpisu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji kierowcy zawodowego. Od 6 kwietnia 2022r. do uzyskania kwalifikacji kierowcy zawodowego wymagane jest założenie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ). PKZ to indywidualny numer kierowcy zawodowego, bez którego nie można rozpocząć odpowiedniego szkolenia kierowcy zawodowego.

Kategoria
prawo jazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie bądź wymiana prawa jazdy kierowcy zawodowego. Profil Kierowcy Zawodowego

Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kierowcy (kod 95) na pisemny wniosek kierowcy. Od 6 kwietnia 2022r. do uzyskania kwalifikacji kierowcy zawodowego wymagane jest założenie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ). Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) jest to indywidualny numer dla kierowcy zawodowego, bez którego nie można rozpocząć szkolenia w ramach odpowiedniej kwalifikacji zawodowej lub szkolenia okresowego. PKZ do uzyskania prawa jazdy z kodem 95 wydaje urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Kategoria
prawo jazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą, na podstawie krajowego prawa jazdy. Osoba ubiegająca się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy określa we wniosku o jego wydanie, jaki druk międzynarodowego prawa jazdy ma jej być wydany:

  • zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, podpisaną w Genewie dnia 19 września 1949 r.,
  • zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.
    Dopuszcza się wydanie dwóch dokumentów prawa jazdy międzynarodowego na różnych drukach.

Kategoria
prawo jazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie prawa jazdy po egzaminie państwowym

Informacja o pozytywnym egzaminie przekazywana jest przez ośrodek egzaminowania w terminie 3 dni roboczych do urzędu. W tym czasie należy dostarczyć do organu dowód uiszczenia opłaty w wysokości 100,00 zł. Złożenie zamówienia na dokument odbywa się w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu dowodu wpłaty. Odbiór prawa jazdy odbywa się w siedzibie organu ul. Smugowa 26a i 30/32 – I piętro po wyznaczeniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej.

Kategoria
prawo jazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty lub zniszczenia posiadanego dokumentu

Osoba posiadająca prawo jazdy jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie dokumentu w terminie 30 dni od dnia tego zdarzenia. Na wniosek osoby uprawnionej starosta wydaje za opłatą (100,00 zł) wtórnik dokumentu. Jednym z warunków wydania wtórnika jest złożenie, oświadczenia o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.
Uwaga – utratą prawa jazdy nie jest okoliczność jego zatrzymania przez uprawnione do tego organy.

Kategoria
prawo jazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem

Zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami wydawane jest na pisemny, uzasadniony wniosek osoby, której dotyczy, po doręczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Zaświadczenie wydawane jest w oparciu o posiadane przez organ akta ewidencyjne, z których wynika wydanie dokumentu.

Uwaga! Prezydent Miasta Łodzi jako lokalny organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami nie prowadzi centralnej ewidencji takich dokumentów.

Kategoria
prawo jazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM

Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.  Sprawa wymaga opłaty 100,00 zł. Przy odbiorze prawa jazdy należy dokonać zwrotu karty motorowej.

Kategoria
prawo jazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wymiana pozwolenia wojskowego na prawo jazdy krajowe

Pozwolenie wojskowe jest wydawane żołnierzom zasadniczej służby wojskowej i żołnierzom służby kandydackiej na czas pełnienia tej służby przez dowódcę jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie kierowców. Jest ono wymieniane przez starostę na prawo jazdy tej samej kategorii.

Kategoria
prawo jazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wymiana prawa jazdy wydanego przed dniem 1 lipca 1999 r.

Prawa jazdy wydane przed dniem 1 lipca 1999r. podlegały obowiązkowej wymianie. Osoba, która nie dokonała wymiany prawa jazdy w przeznaczonym do tego terminie w dalszym ciągu może wymienić posiadany dokument na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W przypadku, gdy prawo jazdy przedstawione do wymiany ograniczone było terminem ważności w celu jego wymiany należy przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie lub psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

Kategoria
prawo jazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą, bez wymogu złożenia egzaminu państwowego z części teoretycznej

Osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek, otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za opłatą oraz po zwrocie zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy.

Kategoria
prawo jazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą, z wymogiem złożenia egzaminu państwowego z części teoretycznej

Osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek, otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za opłatą po zwrocie zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy.

Kategoria
prawo jazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zmiana danych, przedłużenie terminu ważności prawa jazdy

  1. Osoba posiadająca prawo jazdy jest obowiązana zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych w terminie 30 dni od dnia tego zdarzenia. Na wniosek osoby uprawnionej starosta wydaje za opłatą 100 zł nowy dokument.
  2. W przypadku zmiany adresu zamieszkania prawa jazdy nie podlegają wymianie.

Kategoria
prawo jazdy sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zwrot prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

  1. Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika.
  2. Osoba ubiegająca się o zwrot prawa jazdy zatrzymanego na wniosek organu właściwego dłużnika występuje do właściwego ze względu na adres zamieszkania Starosty z wnioskiem o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.
  3. Zwrot prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu nie wymaga opłaty ewidencyjnej.

Kategoria
prawo jazdy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;