Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 13

 

50-lecie pożycia małżeńskiego

Z okazji 50-tej rocznicy zawarcia małżeństwa Prezydent RP przyznaje medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Urząd Stanu Cywilnego pośredniczy w przekazywaniu wniosków o nadanie medalu, przyjmując zgłoszenia i weryfikując dane.

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

Polski akt stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Rozwody zagraniczne

Uznawanie za skuteczne na terytorium RP orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych przez kierownika urzędu stanu cywilnego, co skutkuje dołączeniem do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód

Kategoria
akty stanu cywilnego sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Sporządzanie aktów stanu cywilnego w Rejestrze na podstawie zagranicznych dokumentów potwierdzających zdarzenia, mające miejsce za granicą

Umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) w polskim rejestrze stanu cywilnego na podstawie zagranicznych dokumentów potwierdzających zdarzenia, mające miejsce za granicą w drodze rejestracji, transkrypcji, odtworzenia.

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Sprostowaniu podlega akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami, które stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego. Akt prostuje kierownik usc, który go sporządził na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby, mającej w tym interes prawny albo z urzędu.

Kategoria
akty stanu cywilnego sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Uzupełnieniu podlega akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych. Akt uzupełnia kierownik USC, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny. Akt uzupełnia się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby, mającej w tym interes prawny albo z urzędu.

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 100 można uzyskać odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Odpis może być zupełny albo skrócony.

O odpis aktu może wystąpić osoba, której akt dotyczy, małżonek, rodzeństwo, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) bądź osoba, która wykaże interes prawny np. posiada wezwanie z sądu do złożenia konkretnego odpisu aktu stanu cywilnego.

W przypadku gdy akt nie zostanie odnaleziony, można uzyskać zaświadczenie o braku aktu.

Kategoria
akty stanu cywilnego sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego

 1. Zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą
  Stwierdza, że obywatel polski może zawrzeć małżeństwo za granicą.
  Wydaje je dowolny kierownik USC lub za granicą polski konsul.
  Wniosek składa się osobiście załączając poświadczenie stanu cywilnego przyszłego małżonka-cudzoziemca.
 2. Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Stwierdza stan cywilny wnioskodawcy.
  Wydaje je dowolny kierownik USC.
  Wniosek składa się:
  • osobiście
  • listownie
  • drogą elektroniczną – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.
 3. Zaświadczenie o zamieszczonych/niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

Kategoria
akty stanu cywilnego sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zawarcie małżeństwa

Małżeństwo można zawrzeć:

 • biorąc ślub cywilny,
 • biorąc ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi (ślub konkordatowy),
 • za granicą – zgodnie z przepisami kraju miejsca ślubu.

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje matka lub ojciec dziecka, którego ojcostwo jest prawnie ustalone, osobiście albo drogą elektroniczną, w urzędzie stanu cywilnego według miejsca urodzenia dziecka, w przeciągu 21 dni od narodzin. W efekcie sporządzony zostaje akt urodzenia, nadawany jest dziecku numer PESEL oraz zostaje ono zameldowane.

Kategoria
akty stanu cywilnego sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zgłoszenie zgonu

Zgon osoby bliskiej zgłasza się osobiście w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca śmierci. Trzeba to uczynić w przeciągu 3 dni od wystawienia przez lekarza karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, powinno się go zgłosić w przeciągu 24 godzin.

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zmiana imion i nazwisk

Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska wydaje Kierownik USC na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Zmiany imienia i nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Kategoria
akty stanu cywilnego sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zmiany w aktach na podstawie oświadczeń

Oświadczenie skutkujące zmianą w akcie stanu cywilnego można składać OSOBIŚCIE przed każdym kierownikiem USC albo konsulem.

Oświadczenia mogą dotyczyć:

 • powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • uznania ojcostwa
 • zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia
 • nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;