Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 13

 

50-lecie pożycia małżeńskiego

Przyjmowanie zgłoszeń na jubileusz. Organizacja uroczystości wręczania medali. Zgłoszenia może dokonać jedno z małżonków lub osoba bliska. Przyjęcie zgłoszenia następuje w chwili przedstawienia...

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

Treść polskiego aktu stanu cywilnego odtwarza się w przypadku nieposiadania przez Urząd Stanu Cywilnego księgi prowadzonej przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego tj....

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Rozwody zagraniczne

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 r. oraz wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 r. są uznawane na terytorium RP w urzędzie...

Kategoria
akty stanu cywilnego sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Sporządzanie aktów stanu cywilnego w Rejestrze na podstawie zagranicznych dokumentów potwierdzających zdarzenia, mające miejsce za granicą

Umiejscowienie w rejestrze stanu cywilnego zdarzeń dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów, sporządzonych za granicą: 1. Rejestracja – np. Szwecja, Norwegia urodzenia albo zgonu, które...

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi: w aktach zbiorowych, z innymi aktami stanu cywilnego, z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, uznanymi w państwie wystawienia...

Kategoria
akty stanu cywilnego sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Uzupełnianie brakujących danych w aktach stanu cywilnego....

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 100 można uzyskać odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Odpis może być zupełny albo skrócony.

O odpis aktu może wystąpić osoba, której akt dotyczy, małżonek, rodzeństwo, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) bądź osoba, która wykaże interes prawny np. posiada wezwanie z sądu do złożenia konkretnego odpisu aktu stanu cywilnego.

W przypadku gdy akt nie zostanie odnaleziony, można uzyskać zaświadczenie o braku aktu.

Kategoria
akty stanu cywilnego sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Wydawanie zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą (o możności zawarcia małżeństwa za granicą). Jeżeli obywatel polski planuje zawarcie związku małżeńskiego...

Kategoria
akty stanu cywilnego sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zawarcie małżeństwa

Małżeństwo można zawrzeć:

  • biorąc ślub cywilny,
  • biorąc ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi (ślub konkordatowy),
  • za granicą – zgodnie z przepisami kraju miejsca ślubu.

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje matka lub ojciec dziecka, którego ojcostwo jest prawnie ustalone, osobiście albo drogą elektroniczną, w urzędzie stanu cywilnego według miejsca urodzenia dziecka, w przeciągu 21 dni od narodzin. W efekcie sporządzony zostaje akt urodzenia, nadawany jest dziecku numer PESEL oraz zostaje ono zameldowane.

Kategoria
akty stanu cywilnego sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zgłoszenie zgonu

Zgon osoby bliskiej zgłasza się osobiście w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca śmierci. Trzeba to uczynić w przeciągu 3 dni od wystawienia przez lekarza karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, powinno się go zgłosić w przeciągu 24 godzin.

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zmiana imion i nazwisk

Zmiana dotyczy: obywateli polskich, cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w RP miejsce zamieszkania. cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status...

Kategoria
akty stanu cywilnego sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Zmiany w aktach na podstawie oświadczeń

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi uprzejmie informuje, że od dnia 22 kwietnia br. dopuszczona została osobista obecność interesantów w USC w sprawach: związanych z zawarciem małżeństwa, dotyczących...

Kategoria
akty stanu cywilnego
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;