Komunikacja miejska - wydawanie biletu specjalnego

22.07.2021

W związku z likwidacją stanowiska do wydawania biletu specjalnego w Zarządzie Dróg i Transportu informujemy, że bilety specjalne wydawane są w siedzibie MPK- Łódź Sp. z o.o. przy ul. Tramwajowej 6.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;