Przyjmowanie zgłoszeń

16.05.2022

Informacje o zdarzeniach wymagających podjęcia działań przez służby miejskie, z wyłączeniem zgłoszeń dotyczących zagrożeń zdrowia i życia, można zgłaszać:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;