Zakaz koszenia trawników

20.07.2022

W oparciu o „Standardy pielęgnacji trawników i łąk miejskich w Łodzi”, opracowane i przyjęte przez Prezydenta Miasta Łodzi, stanowiące o tym, iż, w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych należy zaniechać koszenia, wprowadzony zostaje zakaz koszenia trawników, który obowiązywać będzie od dzisiaj do końca miesiąca tj. do 31.lipca 2022 r.

Wstrzymane zostaje koszenie wszelkich terenów zielni z wyjątkiem terenów, które:

  • wymagają koszenia ze względów bezpieczeństwa (jak np. tereny w obrębie skrzyżowań);
  • wymagają koszenia w zakresie działań utrzymaniowo-prewencyjnych (jak np. tereny w obrębie urządzeń wodnych, rowów melioracyjnych, rzek i mniejszych cieków).
  • wymagają koszenia w minimalnym zakresie w celach utrzymaniowych (np. obiekty sportowe, gdzie nie można dopuścić do degradacji murawy);
  • wymagają koszenia ze względów, które są regulowane przez odrębne przepisy prawa.

Zawieszenie obejmuje działania: Zarządu Zieleni Miejskiej, Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wydziału Edukacji, Zarządu Lokali Miejskich, Zarządu Inwestycji Miejskich oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ. 

Sugestia oraz prośba w zakresie wstrzymania koszenia zostanie skierowana także do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

żródło informacji: Departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;