Zakaz koszenia trawników

20.05.2024

Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, w oparciu o „Standardy pielęgnacji trawników i łąk miejskich w Łodzi”, opracowane i przyjęte przez Prezydenta Miasta Łodzi, wskazujące iż w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych należy zaniechać koszenia, wprowadzony zostaje zakaz koszenia trawników, który obowiązywać będzie od dzisiaj przez okres 1 tygodnia  tj. do dn. 27  maja

Wobec powyższego wstrzymuje się koszenie wszelkich terenów zielni z wyjątkiem terenów, które:

  • wymagają koszenia ze względów bezpieczeństwa (jak np. tereny w obrębie skrzyżowań);
  • wymagają koszenia w zakresie działań utrzymaniowo-prewencyjnych (jak np. tereny w obrębie urządzeń wodnych, rowów melioracyjnych, rzek i mniejszych cieków). W uzasadnionych przypadkach podczas suszy koryto wody brzegowej nie powinno być wykaszane w  celu przeciwdziałania skutkom suszy. Wówczas porządkowane są jedynie wyższe partie koryta rzeki;
  • wymagają koszenia w minimalnym zakresie w celach utrzymaniowych (np. obiekty sportowe, gdzie nie można dopuścić do degradacji murawy);
  • wymagają koszenia ze względów, które są regulowane przez odrębne przepisy prawa.

Zawieszenie obejmuje działania następujących wydziałów Urzędu Miasta Łodzi: Wydziału Edukacji, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz miejskich jednostek organizacyjnych: Zarządu Zieleni Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zarządu Lokali Miejskich i Zarządu Inwestycji Miejskich.

Zawieszenie koszenia wprowadza się na okres 1 tygodnia , jednak okres ten może ulec zmianie ze względu na panujące warunki pogodowe.

Źródło: Departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;