Udostępnianie zbiorów danych baz danych lub innych materiałów

Skrócony opis procedury

Zbiory danych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500  oraz materiały archiwalne z PZGiK  mogą być wykorzystywane w celach prawnych, administracyjnych, obrotu nieruchomościami, społecznych, naukowych oraz do dowolnych potrzeb.
Jawność informacji o charakterze podmiotowym zawartych w ewidencji gruntów i budynków, jaki i w dokumentach archiwalnych PZGiK jest ograniczona.  Informacje o charakterze przedmiotowym są jawne, każdy może ubiegać się o ich udostępnienie bez konieczności posiadania pełnomocnictwa. 
Opłatę za udostępnienie baz danych i materiałów archiwalnych określa załącznik do ustawy z dnia17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Najważniejsze etapy realizacji procedury

 • Krok 1

  Złóż wniosek P oraz P2, P3, P4, P7

  elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

 • Krok 2

  Wnieś opłatę

  podstawą do opłaty jest wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty

 • Krok 3

  Sprawdź stan zamówienia

  możliwość sprawdzenia stanu zamówienia na stronie

 • Krok 4

  Odbierz mapę

  elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

Przydatne informacje

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się, za wyjątkiem udostepnienia do wglądu materiałów archiwalnych wchodzących w skład operatów technicznych lub innych materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwum pzgik, których udostepnienie wymaga umówienia się telefonicznie pod numerem +48(42) 272-68-70
 • oprócz wniosku nie trzeba składać innych dokumentów
 • opłatę można wnieść przelewem, kartą, BLIKiem lub gotówką

Szczegółowy opis procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Należy złożyć wniosek o udostępnienie zbiorów danych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 lub innych materiałów - formularz P i odpowiedni formularz P2, P3, P4 lub P7. Wniosek może złożyć każdy, nie wymaga pełnomocnictwa: 
 2. Pracownik załatwiający sprawę sprawdza wniosek pod względem formalnym (ewentualnie wzywa do usunięcia braków).
 3. Jeśli wniosek został wypełniony poprawnie zostaje wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty
 4. Przygotowanie zamówionych przez wnioskodawcę zbiorów danych baz danych lub innych materiałów powiatowego zasobu następuje po uiszczeniu opłaty.
  • brak wniesienia opłaty w terminie określonym w Dokumencie Obliczenia Opłaty skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 5. Realizacja wniosku uzależniona jest od wielkości obszaru, postaci i formatu wydawanych danych, licząc od daty uiszczenia zapłaty może wynosić do kilku dni roboczych. 
 6. Odbiór zbiorów danych baz danych lub innych materiałów powiatowego zasobu następuje: 
  • w sposób osobisty,
  • wysyłka za odpłatnością pod wskazany adres,
  • w przypadku zbioru danych baz danych lub innych materiałów pzgik w postaci elektronicznej udostępnienie odbywa się za pośrednictwem Portalu Interesanta (i.Wniosek), platformy elektronicznej ePUAP lub wysyłka na wskazany adres e-mail.

Informacje uzupełniające

 • Zbiory danych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 udostępniane są w postaci plików giv, shp lub gml.  Jednostką rozliczeniowa jest ha.
 • Inne materiały powiatowego zasobu wchodzące w skład operatów technicznych mogą być udostępnione w postaci papierowej lub dokumentu elektronicznego.

Termin i miejsce załatwienia sprawy

Termin realizacji

Brak regulacji ustawowej w tym zakresie.

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych
Zespół Sprzedaży Danych z PZGiK
Informacje szczegółowe - tel.: +48 (42) 272-68-33, +48 (42) 272-68-44
Zespół ds. Archiwum 
Informacje szczegółowe - tel.: +48 (42) 272-68-70
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Sala Obsługi Klienta i Biuro podawcze – parter
Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Tylko w przypadku wglądu do dokumentacji archiwalnej przechowywanej w archiwum pzgik wymagane jest wcześniejsze umówienie się.
Telefonicznie: +48 (42) 272-68-70

Opłaty

Opłata za udostępnione bazy danych i innych materiałów zasobu pobierana jest na podstawie Załącznika (Tabele 7, 8, 9 i 16) do ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.) uzależniona jest od stawki podstawowej oraz jednostek rozliczeniowych, współczynników korygujących i celu, w jakim wykorzystane będą udostępniane materiały. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
Opłaty można dokonywać:

 • online za pośrednictwem Portalu Interesanta (iWniosek)
 • poprzez przelew na konto bankowe nr:
  Bank Pekao S.A. 58 1240 1037 1111 0011 0911 3062
 • w kasie Łódzkiego Ośrodka Geodezji – gotówką, kartą lub BLIKiem
  kasa czynna w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30 
  • wtorek: 9.00–16.30

  w ostatnim dniu miesiąca:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-14.30
  • wtorek: 9.00–15.30

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie 
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   90-113 Łódź
 • osobiście 
  • ul. Traugutta 21/23, Sala Obsługi Klienta i Biuro podawcze – parter
 • elektronicznie 
  • ePUAP
    
  • Portal Interesanta (i.Wniosek)

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Formularz P
  W przypadku korzystania z platformy elektronicznej (ePUAP) należy załączyć wymagane formularze P, P2, P3, P4 lub P7
  W przypadku korzystania z Portalu Interesanta (i.Wniosek) obowiązuje formularz elektroniczny (i.Wniosek)
druk do pobrania [341.28 KB, .PDF] Pobierz druk do pobrania
 • Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej – Formularz P2
druk do pobrania [457 KB, .PDF] Pobierz druk do pobrania
 • Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej – Formularz P3
druk do pobrania [168.3 KB, .PDF] Pobierz druk do pobrania
 • Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 w postaci elektronicznej – Formularz P4
druk do pobrania [263.81 KB, .PDF] Pobierz druk do pobrania
 • Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów – Formularz P7
druk do pobrania [222.14 KB, .PDF] Pobierz druk do pobrania

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1752 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1322 ze zm.)

Tryb odwoławczy

art. 40f ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.1752 ze zm.)

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Warunki wykorzystania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego określa licencja wydana na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.1322 ze zm.)

Realizatorzy

Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych