Informacja potwierdzająca nadanie lub zmianę numeru porządkowego lub nazwy ulicy

Skrócony opis procedury

Wniosek składa osoba chcąca uzyskać pisemne potwierdzenie nadania, zmiany numeru porządkowego (adresu) albo nazwy ulicy. Za wydanie takiej informacji pobierana jest odpłata skarbowa w wysokości – 17 zł.

Najważniejsze etapy realizacji procedury

 • Krok 1

  Złóż wniosek i załączniki

  elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

 • Krok 2

  Wnieś opłatę

 • Krok 3

  Czekaj na informację

  elektronicznie pocztą lub w urzędzie po telefonicznym uzgodnieniu terminu

Przydatne informacje

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • odbiór informacji w urzędzie wymaga umówienia się na wizytę
 • informacja może mieć formę elektroniczną

Szczegółowy opis procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wszczęcie postępowania na wniosek.

  Wniosek składa się elektronicznie, w Biurze podawczym Łódzkiego Ośrodka Geodezji lub korespondencyjnie.

 2. Analiza wniosku pod względem formalnym (ewentualne wezwanie do usunięcia braków).
 3. Analiza posiadanych danych i na ich podstawie przygotowanie informacji potwierdzającej nadanie lub zmianę numeru porządkowego.
 4. Wydanie informacji potwierdzającej nadanie lub zmianę numeru porządkowego lub nazwy ulicy.

Informacje uzupełniające

Przed wniesieniem opłaty skarbowej przez osoby zainteresowane - realizatorzy procedury muszą koniecznie dokonać wstępnego sprawdzenia w posiadanych danych przedmiotowej sprawy. Po dokonanej kontroli zdecydują czy postępowanie będzie wymagało wniesienia opłaty w chwili składania wniosku.

Termin i miejsce załatwienia sprawy

Termin realizacji

Termin realizacji dłuższy niż 7 dni spowodowany jest koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 35 KPA.

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Geodezji
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Biuro podawcze – parter
pok.: 912, 913, 915 - IX piętro

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 272-68-92, +48 (42) 272-68-90, +48 (42) 272-68-95

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Za wydanie informacji potwierdzającej nadanie lub zmianę numeru17 zł
Pełnomocnictwo (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie)17 zł


Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

 

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   91-113 Łódź
 • osobiście:
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   91-113 Łódź
   drugie wejście, parter
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (brak szablonu wniosku)
 • Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy

Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Geodezji