Nadanie nazwy ulicy

Skrócony opis procedury

Z wnioskiem o nadanie nazwy dla drogi wewnętrznej (stanowiącej własność prywatną) występuje jej właściciel albo wszyscy współwłaściciele, jeżeli uznają to za zasadne. W przypadku dróg publicznych, którym nie nadano dotychczas nazwy, taki wniosek wszczyna procedurę nadania jej nazwy. Jednakże to Rada Miejska w Łodzi decyduje ostatecznie o potrzebie nadania takiej drodze nazwy. Wnioskodawca może zaproponować nową nazwę. Nazwa ta nie może występować już na terenie miasta Łodzi.

Najważniejsze etapy realizacji procedury

 • Krok 1

  Złóż wniosek

  elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

 • Krok 2

  Czekaj na nadanie nazwy ulicy

  nazwa ulicy zostanie nadana przez Radę Miejską w drodze uchwały

Przydatne informacje

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się

Szczegółowy opis procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wszczęcie postępowania na wniosek.
 2. Wniosek składa się elektronicznie, w Biurze podawczym Łódzkiego Ośrodka Geodezji lub korespondencyjnie.
 3. Analiza wniosku pod względem formalnym (ewentualne wezwanie do usunięcia braków). Analiza posiadanych danych.
 4. Uzyskanie odpowiednich opinii.
 5. Przekazanie wniosku, zgromadzonej dokumentacji wraz ze stanowiskiem ŁOG (opinia pod kątem geodezyjnym) do Biura Rady Miejskiej.

Informacje uzupełniające

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783 i 2185).

Termin i miejsce załatwienia sprawy

Termin realizacji

2 miesiące

Termin realizacji dłuższy niż 2 miesiące spowodowany  jest koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 35 KPA. Uwaga: termin realizacji procesu w Łódzkim Ośrodku Geodezji kończy się w dniu przekazania wniosku wraz z zebranymi opiniami do Biura Rady Miejskiej w Łodzi.

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Geodezji
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Biuro podawcze – parter
pok.: 912, 913, 914 - IX piętro

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
Pełnomocnictwo (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie)17 zł

 

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   91-113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Traugutta 21/23
   drugie wejście, parter
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o nadanie nazwy ulicy (brak szablonu wniosku)
 • Ewentualne pełnomocnictwo

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 ze zm.)
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 645 ze zm)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 2111)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy

Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Geodezji