Ochrona znaków geodezyjnych

Skrócony opis procedury

Znak geodezyjny to znak z trwałego materiału określający położenie punktu osnowy geodezyjnej. Znaki geodezyjne podlegają ochronie. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani:

 1. nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
 2. niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia.

Najważniejsze etapy realizacji procedury

Krok 1

Złóż zawiadomienie o zniszczeniu znaku

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

Przydatne informacje

 • możliwość złożenia zawiadomienia pocztą
 • możliwość złożenia zawiadomienia online
 • oprócz zawiadomienia o zniszczeniu znaku nie trzeba składać innych dokumentów

Szczegółowy opis procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zawiadomienie o zniszczeniu znaku osnowy geodezyjnej.

  Zawiadomienie może złożyć każdy:

  • osobiście w biurze podawczym – parter
  • wysłać tradycyjną pocztą na adres Łódzkiego Ośrodka Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.
  • wysłać na adres ePUAP >>>

   Pozostałe czynności należą do zadań Łódzkiego Ośrodka Geodezji:

 2. Sprawdzenie stanu znaku oraz usunięcie pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających znaki albo budowlach triangulacyjnych.
 3. Sporządzenie protokołu z ww. czynności.
 4. Przekazanie protokołu czynności, o których mowa w pkt. 2 Głównemu Geodecie Kraju w  przypadku gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej.
 5. Sporządzenie wniosku o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy w razie podejrzenia popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 6. Odtworzenie znaków geodezyjnych.

Termin i miejsce załatwienia sprawy

Termin realizacji

Brak regulacji ustawowej w tym zakresie

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Biuro podawcze – parter

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   90-113 Łódź
 • osobiście
  • Traugutta 21/23, Biuro podawcze – parter
 • elektronicznie
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Zawiadomienia o zniszczeniu znaku można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Zawiadomienie o zniszczeniu znaku geodezyjnego ze wskazaniem jego lokalizacji (brak szablonu wniosku, pismo ogólne do urzędu)

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.1752 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U z 2020 r. - poz. 1357)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy

Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych