Rekultywacja gruntów

Skrócony opis procedury

Wniosek o przeprowadzeni rekultywacji gruntów składają osoby, których grunty na skutek eksploatacji kopalin uległy degradacji, a eksploatacja zakończyła się (postępowanie to może dotyczyć całości wyrobiska albo jego części).

Najważniejsze etapy realizacji procedury

 • Krok 1

  Złóż wniosek i załączniki

  elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

 • Krok 2

  Czekaj na wydanie decyzji

 • Krok 3

  Odbierz decyzję

  elektronicznie, pocztą lub w urzędzie po telefonicznym uzgodnieniu terminu

Przydatne informacje

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • odbiór decyzji w urzędzie wymaga umówienia się na wizytę
 • decyzja administracyjna może mieć formę elektroniczną

Szczegółowy opis procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wszczęcie postępowania na wniosek.

  Wniosek składa się elektronicznie, w Biurze podawczym Łódzkiego Ośrodka Geodezji lub korespondencyjnie.

 2. Analiza wniosku pod względem formalnym (ewentualne wezwanie do usunięcia braków).
 3. Zebranie materiału dowodowego-opinii:
  • dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego - w odniesieniu do działalności górniczej;
  • dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji;
  • wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 4. Wydanie decyzji w sprawie ustalenia kierunku rekultywacji gruntów.

Termin i miejsce załatwienia sprawy

Termin realizacji

2 miesiące

Termin realizacji dłuższy niż 2 miesiące spowodowany jest koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 35 KPA np. zebrania odpowiedniego materiału dowodowego aby rozstrzygnąć sprawę co do istoty albo w inny sposób. Jak każde postępowanie administracyjne jest ono prowadzone w indywidualnych sprawach wszczynanych na wniosek albo z urzędu. Poszczególne sprawy nie są do siebie podobne z uwagi na: ilość stron biorących udział w postępowaniu, zakres przedmiotowy postępowania oraz mniej albo bardziej skomplikowany charakter sprawy. Zgodnie bowiem z przepisem art. 35 § 1 KPA - Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. W dalszych paragrafach ustalono terminy na załatwienie sprawy, które wynoszą odpowiednio miesiąc albo dwa – w zależności od skomplikowanego (indywidualnego) charakteru sprawy. Do terminów określonych w tym przepisie nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W związku z powyższym podany poniżej termin realizacji jest jak najbardziej odpowiedni.

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Geodezji
Zespół ds. klasyfikacji gruntów
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Biuro podawcze – parter
pok.: 912, 914 - IX piętro

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 272-68-92, +48 (42) 272-68-93

Opłaty

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
Pełnomocnictwo (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie)17 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   91-113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Traugutta 21/23
   drugie wejście, parter
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustalenie kierunku rekultywacji i zagospodarowania gruntu (brak szablonu wniosku)
 • Opinie 2 rzeczoznawców określające rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów
 • Kserokopia koncesji na wydobywanie kopalin lub decyzje wygaszającą koncesję (jeżeli były wymagane zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131)
 • Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem
 • Tytuł prawny władania nieruchomością + wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 • ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 82)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Realizatorzy

Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Geodezji