Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Skrócony opis procedury

Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej składa jej właściciel przed uzyskaniem pozwolenia na budowę albo przed zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia budowy budynku.

Najważniejsze etapy realizacji procedury

 • Krok 1

  Wnieś opłatę

  jeśli sprawa wymaga wniesienia opłaty

 • Krok 2

  Złóż wniosek i załączniki

  elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

 • Krok 3

  Czekaj na decyzję lub zaświadczenie

 • Krok 4

  Odbierz decyzję lub zaświadczenie

  elektronicznie, pocztą lub w urzędzie po telefonicznym uzgodnieniu

Przydatne informacje

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • odbiór dokumentu w urzędzie wymaga umówienia się na wiżytę
 • decyzja administracyjna albo zaświadczenie może mieć formę elektroniczną (ePUAP)

Szczegółowy opis procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioskodawca wnosi podanie o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej albo o wydanie zaświadczenia (podanie składa się w Biurze podawczym Łódzkiego Ośrodka Geodezji, elektronicznie lub korespondencyjnie).
 2. Wstępna analiza sprawy dokonywana pod kątem formalnym złożonego wniosku i kompletu załączników.
 3. Wydanie decyzji albo zaświadczenia.

Informacje uzupełniające

 • Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, może nastąpić na podstawie ostatecznej decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.
 • W przypadku gleb pochodzenia mineralnego klas gruntów IV, IVa, IVb, V, VI wydawane jest zaświadczenie.
 • Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę - art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82).
 • W niektórych przypadkach wyłączenie gruntu z produkcji rolnej będzie wiązało się z opłatą w wysokości ustalonej zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Termin i miejsce załatwienia sprawy

Termin realizacji

7 dni albo 1 miesiąc

Termin realizacji dłuższy niż 1 miesiąc spowodowany jest koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 35 KPA np. zebrania odpowiedniego materiału dowodowego aby rozstrzygnąć sprawę co do istoty albo w inny sposób. Jak każde postępowanie administracyjne jest ono prowadzone w indywidualnych sprawach wszczynanych na wniosek albo z urzędu. Poszczególne sprawy nie są do siebie podobne z uwagi na: ilość stron biorących udział w postępowaniu, zakres przedmiotowy postępowania oraz mniej albo bardziej skomplikowany charakter sprawy. Zgodnie bowiem z przepisem art. 35 § 1 KPA - Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. W dalszych paragrafach ustalono terminy na załatwienie sprawy, które wynoszą odpowiednio miesiąc albo dwa – w zależności od skomplikowanego (indywidualnego) charakteru sprawy. Do terminów określonych w tym przepisie nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W związku z powyższym podany poniżej termin realizacji jest jak najbardziej odpowiedni.

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Geodezji
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Biuro podawcze – parter
pok. 912, 913, 915 - IX piętro

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 272-68-92, +48 (42) 272-68-90, +48 (42) 272-68-95

Opłaty

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
opłata za pełnomocnictwo - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, oryginał tego pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie)17 zł


Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   91-113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Traugutta 21/23
   drugie wejście, parter
 • elektronicznie:
  • ePUAP  

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
druk do pobrania [43.87 KB, .PDF] Pobierz druk do pobrania
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy bądź poświadczona za zgodność z oryginałem kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, ostateczna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź poświadczona za zgodność z oryginałem kopia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • 2 egz. projektu zagospodarowania terenu (odpowiadającego definicji zawartej w art. 34 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego) z dodatkowym rozliczeniem w klasach gruntów powierzchni do wyłączenia sporządzonym przez klasyfikatora
 • W przypadku wyłączeń gleb klas gruntów IV, IVa, IVb, V, VI załączyć również należy opinię gleboznawczą gruntu, określającą pochodzenie gleb- pochodzenie organiczne gleby
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia - w przypadku gleb pochodzenia mineralnego klas gruntów IV, IVa, IVb, V, VI
druk do pobrania [78.37 KB, .PDF] Pobierz druk do pobrania
 • 1 egz. projektu zagospodarowania terenu (odpowiadającego definicji zawartej w art. 34 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego) z dodatkowym rozliczeniem w klasach gruntów powierzchni do wyłączenia sporządzonym przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi
 • Opinię gleboznawczą gruntu, określającą mineralne pochodzenie gleb - klas gruntów IV, IVa, IVb, V, VI
 • W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał opłaconego pełnomocnictwa

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 • ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 82)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do w Łodzi ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Realizatorzy

Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Geodezji