Rozgraniczenie nieruchomości

Skrócony opis procedury

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości składa jej właściciel jeżeli uznaje, że nastąpił spór z właścicielem sąsiadującej nieruchomości co do przebiegu granic nieruchomości. Rozgraniczeniu mogą podlegać wybrane odcinki granic nieruchomości. Koszty rozgraniczenia nieruchomości pokrywają po połowie właściciele rozgraniczanych nieruchomości.

Najważniejsze etapy realizacji procedury

 • Krok 1

  Wnieś opłatę

 • Krok 2

  Złóż wniosek

  elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

 • Krok 3

  Czekaj na decyzję i postanowienie

 • Krok 4

  Odbierz decyzję i postanowienie

  elektronicznie, pocztą lub w urzędzie po telefonicznym uzgodnieniu terminu

Przydatne informacje

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • odbiór dokumentów w urzędzie wymaga umówienia się na wizytę
 • decyzja administracyjna i postanowienie może mieć formę elektroniczną (ePUAP)

Szczegółowy opis procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku o rozgraniczenie.

  Wniosek składa się Biurze podawczym Łódzkiego Ośrodka Geodezji , korespondencyjnie, albo elektronicznie przez ePUAP.

 2. Analiza wniosku pod względem formalnym (ewentualne wezwanie do usunięcia braków).
 3. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości.
 4. Upoważnienie biegłego (geodety posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe) do wykonania czynności rozgraniczeniowych.
 5. Biegły sporządza stosowną dokumentacje oraz przeprowadza w terenie (po uprzednim wezwaniu stron postępowania) czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości. Nakłania strony postępowania do zawarcia ugody.
 6. W przypadku braku ugody na podstawie wykonanego operatu technicznego wydawana jest przez organ odpowiednia decyzja.

Termin i miejsce załatwienia sprawy

Termin realizacji

2 miesiące

Termin realizacji dłuższy niż 2 miesiące spowodowany jest koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 35 KPA np. zebrania odpowiedniego materiału dowodowego aby rozstrzygnąć sprawę co do istoty albo w inny sposób. Jak każde postępowanie administracyjne jest ono prowadzone w indywidualnych sprawach wszczynanych na wniosek albo z urzędu. Poszczególne sprawy nie są do siebie podobne z uwagi na: ilość stron biorących udział w postępowaniu, zakres przedmiotowy postępowania oraz mniej albo bardziej skomplikowany charakter sprawy. Zgodnie bowiem z przepisem art. 35 § 1 KPA - Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. W dalszych paragrafach ustalono terminy na załatwienie sprawy, które wynoszą odpowiednio miesiąc albo dwa – w zależności od skomplikowanego (indywidualnego) charakteru sprawy. Do terminów określonych w tym przepisie nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W związku z powyższym podany poniżej termin realizacji jest jak najbardziej odpowiedni.

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Geodezji
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Biuro podawcze - parter
pok. 912, 914, 915 - piętro IX

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 272-68-93, +48 (42) 272-68-95, +48 (42) 272-68-92

Opłaty

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
opłata za decyzję o rozgraniczeniu10 zł
opłata za pełnomocnictwo - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, oryginał tego pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie)17 zł
dodatkowe koszty związane z kosztami, poniesionymi przez geodetę (operat techniczny)

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   91-113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Traugutta 21/23
   drugie wejście, parter
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (brak szablonu wniosku)

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 775 ze zm.)
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

Realizatorzy

Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Geodezji