Wydanie kserokopii zawiadomienia ustalającego lub zmieniającego numer porządkowy

Skrócony opis procedury

Wniosek o wydanie kserokopii zawiadomienia składa osoba, która otrzymała w przeszłości takie zawiadomienia ale potrzebuje jego kopię.

Najważniejsze etapy realizacji procedury

 • Krok 1

  Wnieś opłatę

 • Krok 2

  Złóż wniosek i załączniki

  elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

 • Krok 3

  Czekaj na kopię zawiadomienia

 • Krok 4

  Odbierz kopię zawiadomienia

  elektronicznie pocztą lub w urzędzie po telefonicznym uzgodnieniu terminu

Przydatne informacje

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą;- sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • odbiór kserokopii zawiadomienia w urzędzie wymaga umówienia się na wizytę
 • kserokopia zawiadomienia może mieć formę elektroniczną

Szczegółowy opis procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku (wniosek składa się w Biurze podawczym Łódzkiego Ośrodka Geodezji lub korespondencyjnie).
 2. Analiza wniosku pod względem formalnym (ewentualne wezwanie do usunięcia braków).
 3. Analiza posiadanych danych i na ich podstawie odszukanie w archiwum zakładowym oryginału zawiadomienia.
 4. Wykonanie kserokopii dokumentu nadającego lub zmieniającego numer porządkowy.
 5. Poświadczenie wykonanej kserokopii za zgodność z oryginałem.

Termin i miejsce załatwienia sprawy

Termin realizacji

Dłuższy termin realizacji spowodowany jest koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 35 KPA.

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Geodezji
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Biuro podawcze - parter
pok. 912, 913, 915 - piętro IX

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 272-68-92, +48 (42) 272-68-90, +48 (42) 272-68-95

Opłaty

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
opłata skarbowa od każdej pełnej lub zaczętej stronicy, poświadczonej za zgodność z oryginałem5 zł
Pełnomocnictwo (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie)17 zł

 

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   91-113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Traugutta 21/23
   drugie wejście, parter
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (brak szablonu wniosku)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy

Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Geodezji