Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej

Skrócony opis procedury

Wypis z rejestru gruntów wydawany jest właścicielowi bądź osobie legitymującej się pełnomocnictwem od właściciela, lub jeśli wykaże interes prawny. Opłaty pobierane są przy składaniu wniosku w ramach jednego wykonanego dokumentu, zgodnie z załącznikiem, tabela nr 11 do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wyrys z mapy ewidencyjnej wydawany jest każdemu zainteresowanemu (nie wymaga pełnomocnictwa).

Najważniejsze etapy realizacji procedury

 • Krok 1

  Złóż wniosek (formularz EGiB)

  elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

 • Krok 2

  Wnieś opłatę

  podstawą do opłaty jest wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty

 • Krok 3

  Odbierz dokumenty

  w urzędzie (postać papierowa), pocztą lub elektronicznie

Przydatne informacje

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • dokumenty można odebrać drogą elektroniczną
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

Szczegółowy opis procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Należy złożyć wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (formularz EGiB)
  Wniosek może złożyć właściciel, osoba legitymująca się pełnomocnictwem od właściciela lub osoba, która wykaże interes prawny w dostępie do danych podmiotowych:
  • osobiście w Sali Obsługi Klienta – parter,
  • osobiście w Biurze podawczym – parter,
  • wysłać na adres ePUAP,
  • wysłać tradycyjną pocztą na adres Łódzkiego Ośrodka Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.
 2. Pracownik załatwiający sprawę sprawdza wniosek pod względem formalno - prawnym (ewentualnie wzywa do usunięcia braków).
 3. Jeśli wniosek jest kompletny zostaje wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty.
 4. Przygotowanie dokumentów następuje po uiszczeniu opłaty.           
  • Brak wniesienia opłaty w terminie określonym w Dokumencie Obliczenia Opłaty skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 5. Odbiór dokumentów następuje:
  • w sposób osobisty,
  • wysyłka pod wskazany adres,
  • w przypadku wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej udostępnienie następuje na wskazaną skrytkę ePUAP.

Informacje uzupełniające

 • Wypisy z rejestru gruntów wraz wyrysem z mapy ewidencyjnej sporządzane są po wniesieniu opłaty i po uprzednim zweryfikowaniu stanu prawnego.
 • Zainteresowani zamieszkali poza Łodzią mogą otrzymać wypis oraz wyrys za pośrednictwem poczty po wypełnieniu stosownego wniosku i wniesieniu opłaty.
 • Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej złożony przez Pełnomocnika w obrocie nieruchomościami będzie zrealizowany po:

  • przedłożeniu umowy, z której będzie wynikało jaki zakres czynności może podejmować, ewentualnie do umowy winien załączyć stosowne pełnomocnictwo klienta,
  • jeżeli umowę pośrednictwa podpisała inna osoba niż prowadząca biuro a więc inna niż prowadząca działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa, to do umowy winno zostać załączone pełnomocnictwo upoważniające do zawarcia z klientem umowy w imieniu prowadzącego działalność gospodarczą.

  Należy przyjąć, że prawidłowo umocowany pośrednik wykaże kwestie wskazane powyżej, udzieli pełnomocnictwa swojemu pracownikowi lub współpracownikowi do pobrania lub wglądu do dokumentów, zgodnie z art. 181a Ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy czym pełnomocnictwo to powinno być szczególne i za każdym razem taki pracownik winien przedłożyć umowę pośrednictwa oraz dokumenty wskazane powyżej.
  Złożenie dokumentu pełnomocnictwa wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej.

Termin i miejsce załatwienia sprawy

Termin realizacji

Niezwłocznie, w przypadku przesłania dokumentu pocztą termin zależny jest od czasu dostarczenia wniosku, przesłania Dokumentu Obliczenia Opłaty, dokonania wpłaty, sporządzenia wypisu oraz wyrysu i przygotowania wysyłki

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Ewidencji Gruntów i Budynków
Zespół udostępniania danych ewidencyjnych
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Sala Obsługi Klienta – parter

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
Wydanie wypisu oraz wyrysu za jednostkę rejestrową gruntów w postaci dokumentu drukowanego150 zł

 

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
Wydanie wypisu oraz wyrysu za jednostkę rejestrową gruntów w postaci dokumentu elektronicznego 140 zł

Opłaty pobierane są przy składaniu wniosku w ramach jednego wykonanego dokumentu, zgodnie z załącznikiem, tabela nr 11 do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1752 ze zm.)

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
opłata za pełnomocnictwo (za wyjątkiem zwolnień, o których mowa w załączniku część IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.2111) – (opłaty tej nie wnosi się m. in. w przypadku pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).17 zł

Opłaty można dokonywać:

 • poprzez przelew na konto bankowe nr:

  Bank Pekao S.A. 58 1240 1037 1111 0011 0911 3062

 • w kasie Łódzkiego Ośrodka Geodezji

  kasa czynna w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
  • wtorek: 9.00-16.30

  w ostatnim dniu miesiąca:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00–14.30
  • wtorek: 9.00-15.30

  Płatności można dokonywać gotówką, kartą płatniczą lub Blikiem.

 • Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

  (tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

  Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy

  ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

  Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   90-113 Łódź
 • osobiście
  • ul. Traugutta 21/23, Sala Obsługi Klienta i Biuro podawcze – parter
 • elektronicznie
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego - (formularz EGiB):
  W przypadku korzystania z platformy elektronicznej (ePUAP) należy załączyć wymagany formularz EGiB.
druk do pobrania [361.16 KB, .PDF] Pobierz druk do pobrania

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.1752 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.2111)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy

Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Ewidencji Gruntów i Budynków