Regulamin portalu


Wersja regulaminu: 3.3 Opublikowano: 29-10-2020 09:20
  1. Portal Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, zwany dalej portalem ŁCKzM, jest prowadzony i administrowany przez Urząd Miasta Łodzi.
  2. Każdy ma możliwość nieograniczonego przeglądania zasobów portalu ŁCKzM, w tym informacji o sposobach realizacji procedur w Urzędzie Miasta Łodzi i wybranych miejskich jednostkach organizacyjnych oraz zgłaszania interwencji.
  3. Portal nie służy do zgłaszania interwencji dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. Portal nie służy także do wnoszenia pism w formie dokumentu elektronicznego, np. podań, skarg i wniosków, petycji.
  4. W ramach przesyłanych zgłoszeń nie oczekujemy podawania żadnych danych osobowych. Do realizacji zgłoszeń nie jest niezbędna identyfikacja.
  5. Niedopuszczalne jest umieszczanie w tekście zgłoszeń treści łamiących obowiązujące przepisy prawa, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, czy propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.
  6. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie portalu ŁCKzM. Działania mieszkańca polegające na próbie destabilizacji portalu ŁCKzM mogą być uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
  7. Wszelkie pytania, uwagi i nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania portalu ŁCKzM winny być zgłaszane administratorowi portalu ŁCKzM.
  8. Urząd Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
  9. Urząd Miasta Łodzi dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu ŁCKzM. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do czasowych przerw technicznych w funkcjonowaniu portalu ŁCKzM, rezygnacji z dalszego prowadzenia portalu ŁCKzM lub wyłączania wybranych funkcjonalności bez podania przyczyn.
  10. Regulamin portalu ŁCKzM obowiązuje od dnia 29 października 2020 roku.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;