Regulamin portalu


Wersja regulaminu: 6.5 Opublikowano: 16-04-2024 13:06
 1. Portal Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, zwany dalej portalem ŁCKzM, jest prowadzony i administrowany przez Urząd Miasta Łodzi.
 2. Każdy ma możliwość nieograniczonego przeglądania zasobów portalu ŁCKzM, w tym informacji o sposobach realizacji procedur w Urzędzie Miasta Łodzi i wybranych miejskich jednostkach organizacyjnych.
 3. Portal umożliwia zgłaszanie interwencji (informacji o zdarzeniach na terenie Miasta Łodzi wymagających podjęcia działań przez służby miejskie), które są przekazywane do komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych lub innych podmiotów właściwych do realizacji zgłoszonego problemu. Wysyłka następuje automatycznie lub za pośrednictwem operatora, zgodnie z załącznikiem do Regulaminu portalu.
 4. Portal nie służy do przesyłania zgłoszeń dotyczących zagrożeń zdrowia i życia, a także do wnoszenia pism w formie dokumentu elektronicznego, np. podań, skarg, wniosków i petycji.
 5. W ramach przesyłanych zgłoszeń nie jest konieczne podawanie danych osobowych. Jedynie w przypadku, gdy zgłaszający oczekuje informacji dotyczącej obsługi jego zgłoszenia, wskazuje adres email do kontaktu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie w zgłoszeniach treści łamiących obowiązujące przepisy prawa, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, czy propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.
 7. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie portalu ŁCKzM. Działania polegające na próbie destabilizacji portalu ŁCKzM mogą być uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
 8. Wszelkie pytania, uwagi i nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania portalu ŁCKzM winny być zgłaszane administratorowi portalu ŁCKzM.
 9. Urząd Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 10. Urząd Miasta Łodzi dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu ŁCKzM. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do czasowych przerw technicznych w funkcjonowaniu portalu ŁCKzM, rezygnacji z dalszego prowadzenia portalu ŁCKzM lub wyłączania wybranych funkcjonalności bez podania przyczyn.
 11. Regulamin portalu ŁCKzM obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2024 roku.

Załącznik do Regulaminu portalu


Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;