Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 187

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

Pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia Wydziału Edukacji o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. O dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników...

Kategoria
praca sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dzierżawa nieruchomości, ustalanie opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wydanie pozwolenia na zajęcie terenu

Złożenie wniosku wraz z mapą, na której należy zaznaczyć teren objęty wnioskiem. Wniosek pisany jest indywidualnie. ...

Kategoria
sprawy elektroniczne dzierżawy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych na podstawie przyjętych do realizacji tytułów wykonawczych

Prowadzenie postępowań egzekucyjnych do osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, objętych tytułem wykonawczym, poprzez zastosowanie środków egzekucyjnych obowiązków o charakterze pieniężnym.

Przyjmowanie wniosków, skarg i zarzutów w sprawach wszczętych postępowań egzekucyjnych obowiązków o charakterze pieniężnym oraz wydawanie w tych sprawach postanowień.

Kategoria
sprawy elektroniczne egzekucja i windykacja należności
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie obowiązków nałożonych w ramach zadań UMŁ

Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym, prowadzona z urzędu, w zakresie zadań własnych, zadań zleconych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz obowiązków wynikających z decyzji i postanowień z zakresu administracji publicznej wydawanych w ramach Urzędu Miasta Łodzi.

Kategoria
sprawy elektroniczne egzekucja i windykacja należności
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych

W naborze do szkół ponadpodstawowych biorą udział absolwenci szkół podstawowych. Nabór jest obowiązkowy i przeprowadzany elektronicznie.

Kategoria
sprawy elektroniczne szkoły i przedszkola
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Informacja potwierdzająca nadanie lub zmianę numeru porządkowego lub nazwy ulicy

Wniosek składa osoba chcąca uzyskać pisemne potwierdzenie nadania, zmiany numeru porządkowego (adresu) albo nazwy ulicy. Za wydanie takiej informacji pobierana jest odpłata skarbowa w wysokości – 17 zł.

Kategoria
sprawy elektroniczne ulice i adresy
Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji, Dział Geodezji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Klasyfikacja gruntów

Wniosek o przeprowadzenie uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji gruntów składa właściciel nieruchomości, który jest przekonany, że dotychczas ujawniony w ewidencji gruntów i budynków użytek gruntowy (klasoużytek) jest niewłaściwy. Wnioskodawca wskazuję we wniosku wraz z uzasadnieniem gleboznawcę klasyfikatora, który upoważniony przez Prezydenta Miasta Łodzi wykonuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Za wydanie decyzji pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

Kategoria
sprawy elektroniczne geodezja i grunty
Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji, Dział Geodezji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na organizowanych przez starostę naradach koordynacyjnych koordynuje się sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta.

Kategoria
budownictwo sprawy elektroniczne geodezja i grunty
Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji, Dział Koordynacji i Obsługi Technicznej ZUDP
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Nabór uczniów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2022/2023

W naborze do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź biorą udział dzieci 7-letnie oraz (na wniosek rodziców, jeśli spełnione są warunki określone w ustawie oświatowej) także dzieci 6-letnie. Nabór jest obowiązkowy i przeprowadzany elektronicznie. Rodzice zgłaszają dziecko do szkoły rejonowej lub aplikują do szkół pozarejonowych. Do szkół spoza rejonu dzieci będą przyjmowane tylko w przypadku, gdy w placówkach tych zostaną jeszcze wolne miejsca.

Kategoria
sprawy elektroniczne szkoły i przedszkola
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Nadanie nazwy ulicy

Z wnioskiem o nadanie nazwy dla drogi wewnętrznej (stanowiącej własność prywatną) występuje jej właściciel albo wszyscy współwłaściciele, jeżeli uznają to za zasadne. W przypadku dróg publicznych, którym nie nadano dotychczas nazwy, taki wniosek wszczyna procedurę nadania jej nazwy. Jednakże to Rada Miejska w Łodzi decyduje ostatecznie o potrzebie nadania takiej drodze nazwy. Wnioskodawca może zaproponować nową nazwę. Nazwa ta nie może występować już na terenie miasta Łodzi.

Kategoria
sprawy elektroniczne ulice i adresy
Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji, Dział Geodezji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Nadanie numeru porządkowego dla budynku

Wniosek składa osoba chcąca uzyskać nadanie numeru porządkowego (adresu) dla budynku.

Kategoria
sprawy elektroniczne ulice i adresy
Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji, Dział Geodezji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Nadpłata w podatku od nieruchomości / od środków transportowych / rolnym / leśnym

Podatnicy którzy nadpłacili lub nienależnie zapłacili podatek mogą złożyć wniosek o zwrot zarachowanie lub stwierdzenie nadpłaty podatku.

Kategoria
sprawy elektroniczne opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Nadzór nad przygotowaniem, realizacją oraz rozliczaniem prac remontowych lokali mieszkalnych oraz remontów budynków

Rozpatrzenie wniosku/interwencji/prośby najemców z zasobu Gminy Miasta Łódź.

Kategoria
budownictwo lokale mieszkalne sprawy elektroniczne
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Remontów Budynków i Lokali
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Najem gminnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wyremontowanych

Prowadzenie spraw dotyczących najmu lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wyremontowanych wynajmowanych na czas trwania stosunku pracy. Wymagane jest złożenie stosownego wniosku wraz z kompletem załączników.

Kategoria
lokale mieszkalne wsparcie społeczne sprawy elektroniczne
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Lokali Mieszkalnych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Najem lokali mieszkalnych dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze

Prowadzenie spraw dotyczących najmu lokali mieszkalnych dla osób opuszczających - po osiągnięciu pełnoletności – placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, wymienione w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159), niemających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i spełniających kryterium dochodowe.

Kategoria
lokale mieszkalne wsparcie społeczne sprawy elektroniczne rodziny zastępcze i domy dziecka
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Lokali Mieszkalnych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Najem lokalu dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Prowadzenie spraw dotyczących najmu lokali mieszkalnych dla osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności niemających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i spełniających kryterium dochodowe. Wymagane jest złożenie stosownego wniosku wraz z kompletem załączników.

Kategoria
niepełnosprawni lokale mieszkalne wsparcie społeczne sprawy elektroniczne
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Lokali Mieszkalnych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Najem pomieszczeń (tymczasowych) na realizację wyroków eksmisyjnych osób, którym sąd nie przyznał prawa do lokalu z najmem socjalnym lub lokalu zamiennego

W Wydziale Lokali Mieszkalnych w Zarządzie Lokali Miejskich realizowane są wyroki eksmisyjne orzekające o braku uprawnień do najmu socjalnego lokalu mieszkalnego. Realizacja sprawy rozpoczyna się z chwilą pozyskania przez Wydział/dostarczenia do Wydziału prawomocnego wyroku sądu nakazującego eksmisję z lokalu mieszkalnego na wniosek wierzyciela w przypadku zasobu własnego lub komornika sądowego w przypadku zasobu obcego. Z chwilą dysponowania pomieszczeniem tymczasowym następuje wydanie skierowania, dla osób uprawnionych wyrokiem sądu, na czas określony nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Kategoria
lokale mieszkalne wsparcie społeczne sprawy elektroniczne
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Lokali Mieszkalnych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Najem socjalny lokalu dla osób, którym prawo do lokalu z najmem socjalnym przyznał sąd

W Wydziale Lokali Mieszkalnych w Zarządzie Lokali Miejskich realizowane są wyroki eksmisyjne orzekające o uprawnieniu do lokalu z najmem socjalnym w przypadku orzeczonej eksmisji przez Sąd. Realizacja sprawy rozpoczyna się z chwilą pozyskania przez Wydział/dostarczenia do Wydziału prawomocnego wyroku sądu nakazującego eksmisję z lokalu mieszkalnego na wniosek wierzyciela, osoby uprawnionej lub interwenienta ubocznego. Z chwilą dysponowania lokalem mieszkalnym do najmu socjalnego następuje wydanie skierowania, dla osób uprawnionych wyrokiem sądu do zawarcia umowy najmu socjalnego na lokal mieszkalny, na czas oznaczony.

Kategoria
wsparcie społeczne sprawy elektroniczne lokale socjalne
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Lokali Mieszkalnych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Obniżka czynszu z tytułu niskich dochodów

Wniosek najemcy o udzielenie obniżki czynszu, do którego załącza deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego;

W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych w deklaracji, upoważniony pracownik może przeprowadzić wywiad środowiskowy oraz zażądać złożenia oświadczenia majątkowego, a także zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo US o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego;

Obniżka czynszu wynosi od 10% do 50%, w zależności od dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego.

Kategoria
lokale mieszkalne wsparcie społeczne sprawy elektroniczne
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Lokali Mieszkalnych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Ochrona znaków geodezyjnych

Znak geodezyjny to znak z trwałego materiału określający położenie punktu osnowy geodezyjnej. Znaki geodezyjne podlegają ochronie. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani:

 1. nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
 2. niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia.

Kategoria
sprawy elektroniczne geodezja i grunty
Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji, Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Oddanie w najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi po spłacie zadłużenia

W razie utraty przez najemcę tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego umowa najmu może być zawarta z:

 • dotychczasowym najemcą,
 • osobami, które zamieszkiwały faktycznie wspólnie z byłym najemcą i nadal zamieszkują w lokalu.

Pod warunkiem uregulowania przez nie długu w całości, o ile ww. osoby spełniają kryterium dochodowe, czyli ich średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekracza:

 • 255% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 205% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Kategoria
lokale mieszkalne wsparcie społeczne sprawy elektroniczne
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Lokali Mieszkalnych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Oddanie w najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, po zgonie najemcy

Wnioskodawca( pozostałe w lokalu mieszkalnym osoby) składa wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w razie śmierci najemcy: dotyczy współmałżonka niebędącego współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, innych osób, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoby, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. A także wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, powinowatych (synowa, zięć, teściowa, teść), osób przyjętych na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu, osób uprawnionych do zamieszkania na mocy skierowania, dzieci współmałżonka o ile ww. osoby spełniają kryterium dochodowe.

Kategoria
lokale mieszkalne wsparcie społeczne sprawy elektroniczne
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Lokali Mieszkalnych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Oddanie w najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta po opuszczeniu lokalu przez najemcę

Wniosek może złożyć osoba zamieszkująca faktycznie wspólnie z najemcą, w przypadku opuszczenia przez najemcę lokalu mieszkalnego, po rozwiązaniu przez niego umowy najmu.

Kategoria
lokale mieszkalne wsparcie społeczne sprawy elektroniczne
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Lokali Mieszkalnych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Opłata skarbowa - zwrot

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

 • jeśli pomimo zapłaty opłaty nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia, koncesji,
 • lub gdy została uiszczona nienależnie lub w wysokości wyższej niż należna (stwierdzenie nadpłaty).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony (wpłacającego).

Uwaga: Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty, oraz od faktycznego złożenia pełnomocnictwa (także w sytuacji np.  wycofania bądź negatywnego rozpatrzenia wniosku).

Kategoria
sprawy elektroniczne opłaty i podatki pozostałe
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Opłata za gospodarowanie odpadami

Do składania deklaracji i ponoszenia opłaty obowiązani są właściciele nieruchomości:

 • zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy (deklaracja DO-J),
 • zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których zamieszkują mieszkańcy (deklaracja DO-W),
 • zabudowanych budynkami wielolokalowymi, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (deklaracja DO-W),
 • na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (deklaracja DO-L).

Kategoria
gospodarka odpadami sprawy elektroniczne opłaty i podatki pozostałe
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Organizacja giełdy pracy dla pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi może zorganizować giełdę pracy na wniosek pracodawcy lub zaproponować pracodawcy zorganizowanie giełdy pracy w sytuacji gdy poszukuje pracowników na wiele stanowisk...

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne bezrobotni sprawy elektroniczne
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Pobierz dokument o zameldowaniu z rejestru PESEL

Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw związanych z ewidencją ludności i rejestrem wyborców [67 kB, DOC] Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego, przy wykorzystaniu...

Kategoria
meldunki sprawy elektroniczne PESEL
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Podatek leśny - naliczenie (osoby fizyczne)

Osoby fizyczne, które posiadają nieruchomość zobowiązane są do zgłoszenia obowiązku podatkowego i do opłacania podatku leśnego na podstawie otrzymywanej corocznie decyzji.

Podatek w kwocie poniżej 100 zł płatny jest w jednej racie do 15 marca danego roku, a w przypadku kwoty podatku powyżej 100 zł w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada lub w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji.

Kategoria
gospodarka leśna sprawy elektroniczne opłaty i podatki pozostałe
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Podatek leśny - naliczenie (osoby prawne)

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, które posiadają grunty leśne zobowiązane są obowiązane corocznie  składać deklaracje w formie papierowej lub elektronicznie w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek w kwocie poniżej 100 zł płatny jest w jednej racie do 15 marca danego roku, a w przypadku kwoty podatku powyżej 100 zł w 12 miesięcznych ratach

Kategoria
gospodarka leśna sprawy elektroniczne opłaty i podatki pozostałe
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Podatek od nieruchomości – naliczenie (osoby fizyczne)

Osoby fizyczne, które posiadają nieruchomość zobowiązane są do zgłoszenia obowiązku podatkowego i do opłacania podatku od nieruchomości na podstawie otrzymywanej corocznie decyzji.

Podatek w kwocie poniżej 100 zł płatny jest w jednej racie do 15 marca danego roku, a w przypadku kwoty podatku powyżej 100 zł w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada lub w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji.

Kategoria
sprawy elektroniczne opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;