Baza wiedzy

Liczba znalezionych artykułów: 142

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

Pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia Wydziału Edukacji o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. O dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników...

Kategoria
praca sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Dzierżawa nieruchomości, ustalanie opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wydanie pozwolenia na zajęcie terenu

Złożenie wniosku wraz z mapą, na której należy zaznaczyć teren objęty wnioskiem. Wniosek pisany jest indywidualnie. ...

Kategoria
sprawy elektroniczne dzierżawy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych na podstawie przyjętych do realizacji tytułów wykonawczych

Prowadzenie postępowań egzekucyjnych do osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, objętych tytułem wykonawczym, poprzez zastosowanie środków egzekucyjnych obowiązków o charakterze pieniężnym.

Przyjmowanie wniosków, skarg i zarzutów w sprawach wszczętych postępowań egzekucyjnych obowiązków o charakterze pieniężnym oraz wydawanie w tych sprawach postanowień.

Kategoria
sprawy elektroniczne egzekucja i windykacja należności
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie obowiązków nałożonych w ramach zadań UMŁ

Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym, prowadzona z urzędu, w zakresie zadań własnych, zadań zleconych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz obowiązków wynikających z decyzji i postanowień z zakresu administracji publicznej wydawanych w ramach Urzędu Miasta Łodzi.

Kategoria
sprawy elektroniczne egzekucja i windykacja należności
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Nadpłata - rozliczenie należności i wpłat w podatkach: od nieruchomości (osoby fizyczne), rolnym i leśnym (osoby fizyczne i prawne)

Organ podatkowy na pisemny wniosek podatnika w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku dokonuje zwrotu nadpłaconego podatku od: nieruchomości, rolnego, leśnego. Nadpłata podatku dokonywana...

Kategoria
gospodarka leśna sprawy elektroniczne opłaty i podatki od nieruchomości opłaty i podatki pozostałe rolnictwo
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Nadpłata w podatku od nieruchomości - rozliczenie należności i wpłat (osoby prawne)

Za nadpłatę uważa się kwotę podatku nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego. Nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej. Nadpłaty...

Kategoria
sprawy elektroniczne opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Nadpłata w podatku od środków transportowych - rozliczenie należności i wpłat (osoby fizyczne i prawne)

Za nadpłatę uważa się kwotę podatku nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego. Nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej. Nadpłaty...

Kategoria
transport sprawy elektroniczne opłaty i podatki pozostałe
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Nadzór nad przygotowaniem, realizacją oraz rozliczaniem prac remontowych lokali mieszkalnych oraz remontów budynków

Przyjęcie wniosku najemcy lokalu mieszkalnego/użytkowego w formie pisma, protokołu przyjęcia, zgłoszenia drogą elektroniczną – e-mail,  ePUAP; Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego; Podjęcie...

Kategoria
budownictwo lokale mieszkalne sprawy elektroniczne
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Remontów Budynków i Lokali
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Opinie i rekomendacje nt. działalności organizacji pozarządowych

Zgłaszający podmiot przesyła na piśmie lub drogą internetową wniosek o wydanie opinii lub rekomendacji. Ponieważ opinię lub rekomendację może sporządzić komórka/jednostka organizacyjna prowadząca...

Kategoria
organizacje i stowarzyszenia sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Aktywności Miejskiej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Opłata skarbowa - zwrot

Opłata skarbowa podlega zwrotowi: od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej, od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji)...

Kategoria
sprawy elektroniczne opłaty i podatki pozostałe
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Opłata za gospodarowanie odpadami

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywa się w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji.

Dla nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona jest od osoby. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustalona została ryczałtowa stawka opłaty.

Kategoria
gospodarka odpadami sprawy elektroniczne opłaty i podatki pozostałe
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Organizacja giełdy pracy dla pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi może zorganizować giełdę pracy na wniosek pracodawcy lub zaproponować pracodawcy zorganizowanie giełdy pracy w sytuacji gdy poszukuje pracowników na wiele stanowisk...

Kategoria
praca działalność gospodarcza wsparcie społeczne bezrobotni sprawy elektroniczne
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Aktywizacji Zawodowej
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Pobierz dokument o zameldowaniu z rejestru PESEL

Informacja dotycząca obsługi klienta w zakresie spraw związanych z ewidencją ludności i rejestrem wyborców [67 kB, DOC] Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego, przy wykorzystaniu...

Kategoria
meldunki sprawy elektroniczne PESEL
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Podatek leśny - naliczenie (osoby fizyczne)

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu: dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów leśnych (np. akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej,...

Kategoria
gospodarka leśna sprawy elektroniczne opłaty i podatki pozostałe
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Podatek leśny - naliczenie (osoby prawne)

Złożenie deklaracji podatkowej. Decyzja określająca podatek rolny. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów...

Kategoria
gospodarka leśna sprawy elektroniczne opłaty i podatki pozostałe
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Podatek od nieruchomości – naliczenie (osoby fizyczne)

Osoby fizyczne, które posiadają nieruchomość zobowiązane są do zgłoszenia obowiązku podatkowego i do opłacania podatku od nieruchomości na podstawie otrzymywanej corocznie decyzji.

Podatek w kwocie poniżej 100 zł płatny jest w jednej racie do 15 marca danego roku, a w przypadku kwoty podatku powyżej 100 zł w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada lub w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji.

Kategoria
sprawy elektroniczne opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Podatek od nieruchomości – naliczenie (osoby prawne)

Podatnik (osoba prawna) jest zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości. Deklarację można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Istnieje możliwość składania deklaracji...

Kategoria
sprawy elektroniczne opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Podatek od środków transportowych – naliczenie (osoby prawne, osoby fizyczne)

Podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. Deklarację można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznej Platformy...

Kategoria
transport sprawy elektroniczne opłaty i podatki pozostałe
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Podatek rolny – naliczenie (osoby fizyczne)

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu: dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów rolnych (np. akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej,...

Kategoria
sprawy elektroniczne opłaty i podatki pozostałe rolnictwo
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Podatek rolny – naliczenie (osoby prawne)

Złożenie deklaracji podatkowej. Decyzja określająca podatek rolny. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne są obowiązane: składać deklaracje w formie papierowej lub elektronicznie w terminie...

Kategoria
sprawy elektroniczne opłaty i podatki pozostałe rolnictwo
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Finansowy
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Podziały nieruchomości

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny (właściciela lub użytkownika wieczystego). Wniosek z załącznikami składa się w Biurze podawczym...

Kategoria
sprawy elektroniczne geodezja i grunty
Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji, Dział Geodezji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Postępowanie w sprawie zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej przez Miasto Łódź przy sprzedaży lokalu na rzecz najemcy

Zbycie lokalu mieszkalnego nabytego od Miasta z bonifikatą,  przed upływem 5 lat od daty jego nabycia  spowoduje, że Prezydent Miasta wzywa zbywcę do zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty. Wezwanie do zwrotu bonifikaty nie zostanie skierowane, gdy zbycie nastąpiło na rzecz osoby bliskiej lub dokonano zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny lub  nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe albo nastąpiła sprzedaż lokalu mieszkalnego, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczone zostały w całości w ciągu 12 m-cy na zakup innego lokalu mieszkalnego, albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Kategoria
lokale mieszkalne sprawy elektroniczne opłaty i podatki od nieruchomości
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Potwierdzanie, przedłużanie lub unieważnianie profilu zaufanego

Profil zaufany służy do sygnowania podpisem elektronicznym dokumentów w postaci elektronicznej, składanych do urzędów administracji publicznej i zastępuje podpis odręczny. W tym zakresie...

Kategoria
sprawy elektroniczne skargi, wnioski, informacje
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich

Prawo pochowania zwłok/szczątków ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci...

Kategoria
sprawy elektroniczne pochówek i cmentarze
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu

Postępowanie w sprawie rozpoczyna się po dostarczeniu kompletu dokumentów. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie. Sprawę...

Kategoria
budownictwo sprawy elektroniczne
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Urbanistyki i Architektury
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Łodzi

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów...

Kategoria
sprawy elektroniczne skargi, wnioski, informacje
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przyjmowanie, rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na petycje i wnioski o udostępnienie informacji publicznej, dotyczące działalności Zarządu Lokali Miejskich

Przyjęcie wniosku lub petycji następuje w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą platformy ePUAP lub ustnie do protokołu. Przekazanie wniosku lub petycji do Dyrektora ZLM do dekretacji. Przekazanie...

Kategoria
lokale mieszkalne lokale użytkowe sprawy elektroniczne skargi, wnioski, informacje
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich, Wydział Informacji i Ochrony Danych Osobowych
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego to dodatek dla rodziców, opiekunów prawnych albo opiekunów, którzy przysposobili dziecko bądź wystąpili do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka oraz dla niepełnosprawnych osób uczących się na częściowe pokrycie zwiększonych wydatków związanych z ich rehabilitacją i kształceniem.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości (kwota wolna od podatku):

  • 150,00 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,
  • 190,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Kategoria
niepełnosprawni wsparcie społeczne pomoc finansowa sprawy elektroniczne stypendia i pomoc materialna
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, Wydział Obsługi Świadczeniobiorców
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, Wydział Świadczeń Rodzinnych
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, Wydział Wypłat
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, to dodatek dla rodziców, opiekunów prawnych albo opiekunów, którzy przysposobili dziecko bądź wystąpili do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka, przebywających na urlopie wychowawczym na to dziecko oraz pozostających w stosunku pracy przez minimum  sześć miesięcy przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie (kwota wolna od podatku) niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką.

Kategoria
wsparcie społeczne pomoc finansowa sprawy elektroniczne
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, Wydział Obsługi Świadczeniobiorców
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, Wydział Świadczeń Rodzinnych
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, Wydział Wypłat
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna

Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

To dodatek dla rodziców, opiekunów prawnych albo opiekunów, którzy przysposobili dziecko bądź wystąpili do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z nauką w szkole poza miejscem swojego zamieszkania w sytuacji dojeżdżania do niej lub zamieszkania w miejscowości, w której się ona znajduje.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości (kwota wolna od podatku):

  • 113,00 zł na zamieszkiwanie w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
  • 69,00 zł na dojazdy z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

Kategoria
wsparcie społeczne pomoc finansowa sprawy elektroniczne stypendia i pomoc materialna
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, Wydział Obsługi Świadczeniobiorców
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, Wydział Świadczeń Rodzinnych
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, Wydział Wypłat
Sekcje
Szczegółowy opis procedury Skrócony opis procedury Termin i miejsce załatwienia sprawy Opłaty Podstawa prawna
Wyników na stronie:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 “Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

;